Über die Assoziation

img

Asociace regionálních značek

Hlavním cílem regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony (jak tradiční, známé např. svou zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými tradicemi, nebo i "nové" či zapomenuté) a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají.

Do systému regionálních značek se od roku 2004 zapojilo již 29 regionů, které užívají celkem 30 značek – Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické hory, Moravské Kravařsko, Górolsko Swoboda, Vysočina, Polabí a Podkrkonoší, Haná, Českosaské Švýcarsko, Jeseníky, Prácheňsko, Broumovsko, Kraj blanických rytířů, Železné hory, Moravská brána, Zápraží, Znojemsko, Toulava, Opavské Slezsko, Krušnohoří, Kraj Pernštejnů, České středohoří, Poohří, Kutnohorsko a Brněnsko. Na Slovácku jsou značky dvě – jedna vyhrazená tradičním výrobkům a další současným regionálním produktům.

V každém z těchto regionů vznikla regionální značka pro výrobky, která zaručuje vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě, a především jejich původ a vazbu na určité výjimečné území.
V návaznosti na značení výrobků se v některých regionech (Šumava, Jeseníky, Prácheňsko, Kraj blanických rytířů, Moravské Kravařsko, Krušnohoří, Moravský kras, Haná, Opavské Slezsko, Poohří, Beskydy, České středohoří a Kutnohorsko) značení používá i k podpoře vybraných ubytovacích a stravovacích zařízení,
v některých regionech (v Jeseníkách, na Šumavě, v Moravském krasu, v Českosaském Švýcarsku, Českém středohoří, Kutnohorsku, Krkonoších a Kraji blanických rytířů) se značí i „zážitky“.

Systém regionálního značení výrobků a služeb je koordinován na národní úrovni Asociací regionálních značek, z.s. (ARZ), která je sdružením regionů s vlastní značkou. Činnost ARZ je upravena stanovami a vnitřním řádem. Aktuálně je na seznamu členů 31 právnických osob.

V každém regionu působí regionální koordinátor, který zajišťuje správu dané značky, komunikuje s místními výrobci a s ARZ. Značku výrobkům uděluje nezávislá certifikační komise (v každém regionu samostatná) po splnění jednotných pravidel.

Značení je určeno jak návštěvníkům regionů, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce. Výrobci a provozovatelé služeb a zážitků získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce.

Systém regionálních značek je otevřený každému regionu, který má jasně vymezené hranice. Iniciátorem vzniku nové značky musí být nějaká místní organizace či instituce, která se na základě konsensu potenciálních držitelů značky a dalších zapojených subjektů ujme role regionálního koordinátora.


Další regionální značky

Na území České republiky působí i další značky, které nejsou členy ARZ, značení ale realizují na podobných principech. Jde především o značku Tradice Bílých Karpat, Regionální produkt Český ráj, Regionální produkt Jizerské hory, Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj a Místní výrobek ze západu ČechKladské pomezí regionální produkt, HRADECKO regionální produkt


Naše projekty

Od dubna 2023 realizujeme společně s deseti dalšími partnery projekt CENTRAL MOUNTAINS podpořený v programu INTERREG CENTRAL EUROPE

img

V letech 2023-2024 je ARZ partnerem projektu Expansion of regional branding in the regions of Racha and Guria, podpořeného z Visegradského fondu, jehož realizátorem je Regionální rozvojová agentura Senec-Pezinok, Slovensko a dalšími partnery Sdružení Karpatského euroregionu Polsko a Slovensko-gruzínská hospodářská komora. Cílem projektu je vytvoření regionálních značek v gruzínských regionech Rača a Guria a asociace regionálních značek Gruzie.

  

 


Starší projekty

V letech 2021-2022 byla ARZ partnerem projektu Enhancing rural economy through regional branding in Kakheti, Georgia, jehož realizátorem je Regionální rozvojová agentura Senec-Pezinok, Slovensko. Projekt byl financován z Visegradského fondu.

V letech 2017-2018 byla ARZ partnerem projektu "Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production", který realizuje Centrum pro ekologické zemědělství ze srbské Selenče ve spolupráce s partnery z Bosny a Hercegoviny, Moldavska, Slovenska, Maďarska a České republiky. Projekt byl financován z Visegradského fondu a ARZ je v něm garantem vzdělávacího programu pro školitele.

  

 

V roce 2017 jsme realizovali projekt "Bohatství našich regionů", který má široké veřejnosti přiblížit význam kvalitních a prověřených lokálních potravin - víc viz www.jistsrozumem.cz.
Projekt finančně podpořílo Ministerstvo zemědělství.


Dalším projektem byl projekt "Naše regiony – komunikační platforma a marketingové nástroje", v jehož rámci vytváříme platformu informující o trzích a dalších místech, na nichž je možno prezentovat kvalitní regionální produkty.
Projekt finančně podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

 

ARZ je partnerem projektu "Social Inclusion and Empowerment of Youth Through Support to Development of LC in Eco production", který realizuje Centrum pro ekologické zemědělství ze srbské Selenče ve spolupráce s partnery z Bosny a Hercegoviny, Moldavska, Slovenska, Maďarska a České republiky. Projekt je financován z Visegradského fondu a Česká republika je v něm garantem vzdělávacího programu pro školitele.

  

Asociace regionálních značek realizovala v roce 2014 projekt nazvaný "Putování za regionálními produkty", na nějž v roce 2015 navázal projekt "Putování za regionálními zážitky" a v roce 2016 projekt "Regiony mají co nabídnout", všechny podpořené Ministerstvem pro místní rozvoj.

V rámci těchto projektů přišla ARZ s novou kampaní "Na značky, na venkov", na níž spolupracuje s projektem Prázdniny na venkově (Svaz venkovenské turistiky). Cílem projektu je zvýšit povědomí o regionálních značkách a propojit značení kvalitních místních produktů a udržitelný turismus.

ARZ byla partnerem ve vzdělávacím projektu spolufinancovaném z Evropského sociálního fondu v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Doma na venkově, který realizoval spolek OTAVAN, se zaměřil na tradiční i nové možnosti venkovského prostoru. Vzdělávání probíhá formou seminářů a dalších návazných aktivit (diskuse, brainstormingy, interaktivní dílny, exkurze, festival a konference) na Strakonicku, Písecku, Blatensku a Vodňansku. Program složený ze šesti základních modulů přinesl pozvání ke společnému zastavení, zamyšlení, poznávání i tvoření, a především zasvěcené pohledy na život na vesnici, na jeho kořeny, hodnoty, úskalí i příležitosti ze šesti různých úhlů. Více informací na http://www.na-venkove.cz .

Minimum publicity OPVK

Od září 2012 do února 2013 probíhal projekt s názvem "Regional Brands of Quality" financovaný Mezinárodním visegradským fondem zaměřený nVisegrad Funda uplatňování a podporu regionálních značek kvality, které propagují regionální produkty a služby. Cílem jejich zavádění je podpořit regionální výrobce a poskytovatele služeb při neustálém zvyšování kvality jejich produktů a podořit tak i regionální ekonomiku.
Žadatelem projektu byla Místní akční skupina Združenie Dolný Žitný ostrov ze Slovenska, partnery Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség z Maďarska, Connectionpoint sp. z o.o. z Polska, Asociace regionálních značek, o.s. z České republiky a Miestna akčná skupina "Hídverő - Most priateľstva" ze Slovenska.
Hlavním aktivitou projektu byl třídenní workshop na Slovensku a v Maďarsku (ve dnech 17. -19. října 2012 v Radvani na Dunajom a maďarské Tatě), věnovaný výměně zkušeností a poznatků v rámci visegrádských zemí a prohloupení partnerství v oblasti regionálního značení.
V rámci projektu vznikla 24 stránková publikace a názvem REGIONÁLNE ZNAČKY KVALITY VO VYŠEHRADSKÝCH KRAJINÁCH - PRÍKLADY DOBREJ PRAXE, která seznamuje s principem fungování i konkrétními příklady osvědčených postupů uplatňování značek kvality v partnerských regionech.

Produkt s místní identitou (PMI) – systémy udržitelné podpory pro obyvatele venkova v Evropě
Local Identity Product LatviaAsociace regionálních značek byla partnerem projektu „Produkt s místní identitou (PMI) - systémy udržitelné podpory pro obyvatele venkova v Evropě“, který v letech 2011-2012 realizovalo Lotyšské venkovské fórum (Latvijas Lauku forums). Cílem projektu podpořeného v rámci programu Evropské komise Evropa pro občany bylo identifikovat kritéria pro produkt s místní identitou a vyvinout a podpořit model, který je založený na tradicích místního společenství a nabízí tomuto společenství ekonomické přínosy.
Spolupráce mezi Asociací regionálních značek a organizacemi z Lotyšska, které se zajímají o podporu udržitelné místní ekonomiky, pokračuje v podobě projektu spolupráce místních akčních skupin „ABC pro místní výrobce“, jehož partnery je celkem 7 MAS, z toho dvě české – MAS POHODA venkova a MAS Železnohorský region, které koordinují regionální značky v Orlických horách a v Železných horách.


Asociace regionálních značek realizovala v letech 2009 – 2011 projekt „Sdílení zkušeností a vytvoření mezinárodní platformy v oblasti podpory regionálních produktů“, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost (číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00120).

Cílem projektu bylo podpořit udržitelný rozvoj regionů prostřednictvím zlepšení schopností manažerů cílových skupin (místní partnerství a NNO), tj. regionálních a národních koordinátorů značek pro místní produkty. Ti byli obohaceni o cenné zkušenosti svých českých a slovenských kolegů a zároveň o zahraniční příklady dobré praxe, které jim jsou inspirací pro zlepšení způsobů podpory místní produkce, využitelnou v podmínkách ČR a SR. Dalším cílem projektu bylo nastavení mechanismů pro 2 druhy mezinárodní spolupráce: a) úzké partnerství regionů v ČR a SR, kde fungují regionální značky na velmi podobných principech, b) mezinárodní platforma pro výměnu zkušeností a další spolupráci v oblasti podpory regionální produkce včetně hlavního komunikačního nástroje (web) pro fungování platformy i po skončení projektu. V rámci projektu vznkla mezinárodní platforma regionálního značení www.regional-pruducts.eu.

Minimum publicity OP LZZ

Z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí byl v roce 2010 podpořen projektu „Zvyšování povědomí o významu regionální produkce“. Vedle celostátních novin o regionálních výrobcích Doma v REGIONECH se z fondu hradí i informování o systému regionálního značení formou tiskových zpráv a článků v médiích a dále i formou aktivní účasti na odborných konferencích a dalších fórech. V rámci projektu byla spolufinancována i prezentace výrobců, kteří jsou držiteli některé z regionálních značek, na vánočních trzích v Praze.

Logo MŽP


Historie značení

Značení místních výrobků zavedlo Regionální environmentální centrum Česká republika, o.s. (REC ČR, od června 2008 funguje pod názvem Apus) pod vedením Tomáše Kažmierského a Ivy Dykové v rámci projektu Natura 2000 – Lidé přírodě, příroda lidem, jehož realizaci v letech 2004-2006 financovala Evropská komise (DG Environment). Regionální značení výrobků bylo jednou z hlavních částí tohoto projektu zaměřeného na zvyšování povědomí obyvatelstva o celoevropské soustavě chráněných územích Natura 2000.

Pro značení místních výrobků byly vybrány 3 oblasti soustavy Natura 2000, které jsou známé pro své přírodní bohatství a zároveň skýtají dostatečné množství místních tradičních výrobků a služeb – národní parky Krkonoše a Šumava a CHKO Beskydy.

Během roku 2005 uskutečnil Apus v těchto regionech několik setkání s místními výrobci a dalšími subjekty (správy chráněných území, zástupci obcí, krajů, neziskových organizací…), při nichž byla stanovena podrobná pravidla a kritéria značení výrobků, včetně názvu a podoby samotné značky a zvolení místního koordinátora (MAS Krkonoše, Lidé v Beskydech a Regionální rozvojová agentura Šumava). Ke konci roku 2005 byly uděleny první certifikáty výrobkům v Krkonoších, následovaly Beskydy na začátku roku 2006 a v létě 2006 se přidaly první značené výrobky i na Šumavě.

Pravidla certifikace a principy značení se osvědčily a bylo možné je aplikovat i v dalších regionech. Během roku 2006 se přidal Moravský kras, kde zavedení značení iniciovala MAS Moravský kras. Díky poradenství Apusu tu vznikla čtvrtá regionální značka.

Ve stejném období se začal systém značek nazývat Domácí výrobky. V průběhu první poloviny roku 2007 zavedla MAS POHODA venkova ve spolupráci s Apusem značku pro domácí výrobky z území Orlických hor a Podorlicka. Tento projekt byl finančně podpořen z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

V průběhu roku 2007 byly zavedeny díky grantu z finančních mechanismů EHP a Norska regionální značky v Moravském Kravařsku (oblast Poodří) a v přeshraničním Mikroregionu Górolsko Swoboda, který zasahuje na území ČR, Polska a Slovenska. Regionálními koordinátory se staly MAS Regionu Poodří a MS PZKO Jablunkov. Zároveň vznikla také osmá značka, a to na území celého kraje Vysočina, kde první semináře iniciovalo PRO-BIO, regionální centrum Vysočina a regionální koordinaci převzala ZERA – Zemědělská ekologická regionální agentura.

Zájem o regionální značky exponenciálně roste a podnikatelé se dovolávají také kritérií pro značení služeb v cestovním ruchu. Díky podpoře z Ministerstva životního prostředí se podařilo na Šumavě v roce 2007 během několika jednání s místními organizacemi a podnikateli vytvořit certifikační pravidla pro značení ubytovacích a stravovacích služeb. Na projektu úzce spolupracoval Apus (tým rozšířený o novou kolegyni Terezu Wyderku (Vackovou), která v polovině roku vystřídala Tomáše Kažmierského) s Regionální rozvojovou agenturou Šumava, Ústavem systémové biologie a ekologie Akademie věd, Ministerstvem životního prostředí a agenturou CENIA, která uděluje evropskou ekoznačku pro ubytovací služby „Flower“. S prvními certifikovanými hotely, penziony či restauracemi se mohou turisté na Šumavě setkat od léta 2008.

Počátek roku 2008 je spojen se vznikem Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ). Bylo již nutné zastřešit úspěšně se rozvíjející aktivity spojené se značením. Podmínky založení této organizace se připravovaly na několika jednáních celý předchozí rok. Regiony zapojené do systému značení Domácí výrobky vstoupily do ARZ, získaly právo rozhodovat a převzaly tak zodpovědnost a za celý systém. ARZ dbá, aby si všechny značky udržely vysokou úroveň, a poskytuje prostor pro společné rozvíjení regionálního značení.

Semináře pro zavedení značky v dalších dvou regionech – Polabí a Podkrkonoší – již probíhaly ve spolupráci s ARZ. První certifikáty zde byly uděleny na podzim 2008. O rok později byla značka zavedena v regionu Haná, v roce 2010 se členy ARZ staly regiony Českosaské Švýcarsko (s regionálním koordinátorem České Švýcarsko o.p.s) a Jeseníky (MAS Horní Pomoraví) a Prácheňsko (hlavní koordinátor MAS LAG Strakonicko, o.s.). V roce 2011 se přidalo Broumovsko (koordinátor Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s.), Kraj blanických rytířů (koordinátor ČSOP Vlašim), Železné hory (koordinátor MAS Železnohorský region, o.s.) a Moravská brána (koordinátor Hranická rozvojová agentura). 

V roce 2012 se do systému regionální značení pod ARZ zapojili na Zápraží (koordinátorem je zde MAS Říčansko, o.p.s.), Znojemsku (MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko) a Toulavě (MAS Krajina srdce, o.s.), v roce 2013 přibyl nový region Krušnohoří (koordinátor MAS Sdružení Západní Krušnohoří) a Opavské Slezsko (koordinátor MAS Opavsko), v roce 2014 Kraj Pernštejnů (koordinátor MAS Region Kunětické hory, ve spolupráci s MAS Bohdanečsko a MAS Holicko), v roce 2015 České středohoří a Poohří a v roce 2016 Kutnohorsko (Spolek kutnohorských podnikatelů).

Wählen Sie eine Region

mapa regionů

Kam dál

Abonnement der Neuigkeiten

Wollen Sie regelmäßig die Neuigkeiten und Einladungen zu geplanten Veranstaltungen erhalten, inspirierende Geschehnisse und Interviews erfahren? Dann genügt es, sich anzumelden.

Partner

Smartemailing

Smartemailing
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.