Koordinaci značky Vyrobeno v BESKYDECH® převzalo sdružení Hájenka

BESKYDY  05. 09. 2012

Rozhodnutí valné hromady ARZ završilo proces předání funkce koordinátora značky Vyrobeno v BESKYDECH® občanskému sdružení Hájenka ze Štramberka.

img

Ke změně koordinátora došlo na základě rozhodnutí členské schůze občanského sdružení Lidé v Beskydech, která dne 24. července 2012 přijala nabídku sdružení Hájenka převzít veškerá práva a povinnosti spojená s koordinací regionální značky a pokusit se oživit její aktivity a zejméně zlepšit propagaci jednotlivých výrobců i celé myšlenky regionálního značení na území Beskyd.

Občanské sdružení Hájenka funguje od 26. 2. 1996 (do roku 2000 pod názvem Občanské sdružení Blud). Impulsem k založení sdružení byl zájem dobrovolníků o záchranu lokality Zámecký vrch ve Štramberku, posledního nedotčeného reliktu unikátních vápencových skalních stepí v republice. Tento první položený kamínek se stal základem pestré mozaiky našich činností, která se nadále rozrůstá.

V roce 1997 jsme získali od města Kopřivnice do pronájmu dnešní sídlo organizace, hájenku v Janíkově sedle na Červeném kameni, jako hospodářské a technické zázemí organizace a začali jsme provozovat středisko ekologické výchovy. Ze začátku jsme realizovali ekovýchovné programy pro děti z mateřských a základních škol, v dalších letech jsme spolupráci postupně rozšířili i na střední a vysoké školy. Středisko ekologické výchovy s sebou přineslo i profesionalizaci sdružení, pracujícího doposud na dobrovolné bázi. Práce střediska ekologické výchovy dosáhla postupně takové úrovně, že jsme se mohli stát členy Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Další kamínky do mozaiky našich činností jsme položili projekty zaměřenými na podporu lidových řemesel, volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, soutěžemi pro děti či dalším vzděláváním pedagogů. V přelomovém roce 2000 jsme s pomocí Nadace Partnerství přistoupili k první fázi adaptace objektu hájenky tak, aby mohla v budoucnosti sloužit jako pobytové středisko ekologické výchovy. V rámci projektu Vlněný dům jsme zateplili podkrovní místnosti objektu izolací z ovčí vlny.
Rovněž jsme v tomto roce zahájili činnost ekologické poradny pro občany Kopřivnice a okolí, což bylo logické vyústění naší dosavadní práce s veřejností a „kočovného“ poradenství. Poradna se posléze rozšířila i o poradenství mykologické.
Naše přímé aktivity v ochraně životního prostředí se rozšířily o péči o další významné lokality v Podbeskydské pahorkatině včetně návrhů plánů péče o ně, ochranu migračních cest obojživelníků, záchranné transfery zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mapování a odstraňování nepovolených skládek odpadů, mapování výskytu starých krajových odrůd ovocných dřevin.
Za dobu naší existence jsme připravili programy ekologické výchovy, besedy, přednášky, výstavy, semináře, terénní exkurze, soutěže a další aktivity pro více než 65 000 dětí, učitelů, studentů i širokou veřejnost, zpracovali jsme inventarizační průzkumy a plány péče pro 15 ZCHÚ, ručně posekli více než 30 ha extrémně svažitých a nepřístupných pozemků a přemístili 50 tun kamene při opravách suchých kamenných zídek ve volné krajině, při ořezech náletových dřevin jsme slanili stovky metrů skalních stěn, z krajiny jsme odstranili přes 100 tun odpadu, nainstalovali 12 km fóliových zábran a rukama nám prošlo přes 50 000 žab.

V rámci projektu 'Budování on-line informačního systému připravovaného Geoparku Podbeskydí' jsme vytvořili 120 zastavení 9 on-line naučných stezek. Projekt byl podpořen z Revolvingového fondu MŽP ČR a Moravskoslezským krajem. Jednotlivá zastavení jsou přístupná jednak na mobilních stránkách na které odkazuje beetagg a QR kód umístěný v terénu a jednak na stránkách partnera projektu.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.