O regionu

img


O Beskydech

Značení místních výrobků se provádí na území turistické oblasti Beskydy-Valašsko, která zahrnuje nejen samotné pohoří Beskyd, ale i širší okolí s většími městy jako Valašské Meziříčí, Vsetín, Nový Jičín, Frýdek-Místek apod.
Jádrem regionu je samozřejmě Chráněná krajinná oblast Beskydy se zachovalou divokou přírodou, která se také stala důvodem pro zařazení Beskyd do evropské sítě chráněných území Natura 2000.

CHKO Beskydy
www.beskydy.ochranaprirody.cz
Chráněná krajinná oblast Beskydy s celkovou rozlohou 116 000 hektarů je naší největší CHKO. Vyhlášena byla v roce 1973 a zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků, tvořích hranici ze Slovenskem. Beskydy jsou pozoruhodné původními pralesovitými porosty s výskytem vzácných krapatských druhů, pestrými lučními společenstvy a unikátními pseudokrasovými jevy. Velmi hodnotný je také samotný charakter malebné beskydské krajiny, utvářené po staletí soužitím člověka se zdejší přírodou a jeho tradičním hospodařením.

Beskydy – lokalita soustavy Natura 2000
www.nature.cz/natura2000-design3
Beskydy byly zařazeny do celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000 jako oba typy lokalit – jsou tzv. evropsky významnou lokalitou (která má za úkol chránit vybraná stanoviště a druhy) i tzv. ptačí oblastí (která chrání vybrané druhy ptáků). Hranice území Natura 2000 se shodují s CHKO. Hlavním důvodem zařazení Beskyd pod evropskou ochranu je zachovalost a rozlehlost zdejších podhorských a horských lesů, které mají přirozenou druhovou i věkovou skladbu. V těchto lesích rostou také vzácné lesní byliny a útočiště tu nachází mnozí chránění živočichové od čolka karpatského po velké šelmy jako rys ostrovid, vlk nebo medvěd hnědý. Z chráněných ptáků jmenujme hlavně strakapouda bělohřbetého, puštíka bělavého a datlíka tříprstého. Evropský význam mají v Beskydech i další pestrá společenstva, jako hřebenové pastviny (udržované tradiční pastvou ovcí), louky a nivy nebo pseudokrasová území.

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.