Kryteria certyfikacyjne

Kritéria pro výrobce:

1) Místní subjekt

a) Živnostník, firma, organizace s provozovnou na Broumovsku – hranice vymezeny hranicemi CHKO Broumovsko (viz přiložená mapa), dále jen vymezený region.

Způsob ověření: předložení kopie živnostenského oprávnění, výpisu z rejstříku firem, registrace organizace. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu.

b) Zemědělec hospodařící na území Broumovska

Způsob ověření: předložení kopie výpisu z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvy nebo výpis z ústřední evidence Svazu chovatelů ČR.

c) Včelař, jehož včelstva jsou umístěna na Broumovsku.

Způsob ověření: předložení platného oprávnění pro danou výrobu.

d) Chovatel nebo pěstitel registrovaný u oficiálních chovatelských (např. ČSCH, SCHOK) zahrádkářských (např. ČZS) či zájmových organizací (např. ČMJ, ČRS).

Způsob ověření: předložení potvrzení o umístění chovu či rostlinné výroby.

e) Fyzická osoba nepodnikající, s trvalým bydlištěm na Broumovsku za předpokladu, že součet příjmů (bez odečtení výdajů) z jejích příležitostných činností nezakládá daňové a odvodové povinnosti v souladu s platnou legislativou ČR (viz přiložené čestné prohlášení).

2) Kvalifikace pro příslušnou výrobu

Výrobci musí mít platné živnostenské oprávnění pro danou výrobu nebo předloží čestné prohlášení, že činnost, kterou provozují, je příležitostná a součet příjmů (bez odečtení výdajů) z vyjmenovaných činností nepřesahuje v kalendářním roce finanční limit daný pro vznik daňových a odvodových povinností v souladu s platnou legislativou ČR. Zemědělci musí být zaregistrováni v evidenci zemědělského podnikatele, členové zájmových a profesních organizací musí mít doklad o členství nebo registraci v ústřední evidenci.

Způsob ověření: předložení kopie uvedených dokumentů.

3) Bezdlužnost

Žadatel o značku deklaruje, že na jeho firmu není vyhlášen konkurz, nemá nedoplatky na daních ani sociálním a zdravotním pojištění.

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.

4) Zaručení standardní kvality výroby

Žadatel o značku zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro daný provoz (hygienické a technické normy, bezpečnost práce apod.).

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.

5) Proces výroby nepoškozuje přírodu

Žadatel při své podnikatelské činnosti nepoškozuje životní prostředí ani jeho složky nad míru stanovenou platnými právními předpisy a podle svých technických a finančních možností dodržuje (nebo bude v budoucnu dodržovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí:

 • šetrné nakládání s vodou
 • šetrné nakládání s energií
 • odpady – minimalizace odpadů a obalů, třídění odpadů (zejména papír, plasty, sklo a nebezpečný odpad, případně kompost)
 • materiál, suroviny – preference znovuvyužitelných, recyklovatelných a recyklovaných materiálů(i pro obaly), užívání místních surovin, minimalizace nakládání s nebezpečnými látkami (toxické,hořlavé, rakovinotvorné apod.) a jejich řádné zneškodňování
 • zemědělci – minimalizace chemických přípravků, etické zacházení se zvířaty

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti, v pochybnostech možné vyjádření Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko

 

Kritéria pro výrobek:

1) Spotřební zboží, zemědělské a přírodní produkty nebo umělecká díla vyrobená na Broumovsku

Pro posouzení charakteru výrobku Certifikační komisí předloží žadatel vzorek výrobku, kde to není možné nebo vhodné, předloží fotografii, popis apod.
V případě, že určité fáze výroby výrobku probíhají mimo Broumovsko, posoudí Certifikační komise individuálně podle popisu způsobu výroby, zda lze výrobek považovat za vyrobený na Broumovsku. Tj. zda lze fázi výroby, která probíhá na Broumovsku, považovat za hlavní vzhledem k charakteru výrobku.

Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku výrobku, případně podle popisu výroby.

2) Zaručení standardní kvality

Žadatel o značku zaručuje, že výrobek splňuje všechny předpisy a normy, které jsou pro něj stanoveny.

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele, posouzení kvality Certifikační komisí.

3) Šetrnost k přírodě

Výrobek ani jeho obal nepoškozují životní prostředí, jeho složky ani zdraví lidí nad míru stanovenou platnými právními předpisy, a to v žádné fázi svého životního cyklu (výroba, používání, likvidace), a podle technických a ekonomických možností splňují (nebo budou v budoucnu splňovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí:

 • materiál – přednostně z recyklovaných, recyklovatelných nebo znovupoužitelných materiálů,biologicky odbouratelných, přednostně z místních surovin, minimalizace nebezpečných látek
 • obal – co nejúspornější, pokud možno vratný nebo recyklovatelný
 • charakter výrobku – výrobek není svým charakterem nešetrný vůči životnímu prostředí nebo lidskémuzdraví, výrobek není určen na jedno použití (ve smyslu alternativy k obdobným výrobkůms dlouhodobým využitím)

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti, v pochybnostech možné vyjádření Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.

4) Jedinečnost spojená s regionem:

Výrobek musí být jedinečný ve svém vztahu k Broumovsku. Toto kritérium lze splnit dosažením nejméně 10 bodů v celkovém součtu bodů získaných v následujících pěti sub-kritériích:

a) Tradiční výrobek z Broumovska

Výrobek nebo výrobní technologie nebo firma existuje na Broumovsku:

 • 5 let nebo méně = 0 bodů
 • 6 - 10 let = 1 bod
 • 11 - 20 let = 2 body
 • 21 - 50 let = 3 body
 • 51 - 100 let = 4 body
 • déle než 100 let = 5 bodů

Tradice se může týkat buďto daného konkrétního typu výrobku, nebo výrobní technologie (i když samotný výrobek již může být nový), nebo firmy (působí na Broumovsku po uvedenou dobu, ačkoli výrobky nebo technologie může mít nové).

Způsob ověření: předložení písemného dokumentu nebo historického pramene, který existenci výroby, technologie nebo firmy dokazuje.

b) Produkt z místních surovin

Výrobek je vyroben alespoň částečně z místních surovin, tedy surovin pocházejících z území Broumovska (přesné hranice CHKO Broumovsko, viz přiložená mapa). Suroviny uvedené jako místní nesmí být nikdy nahrazovány, míseny nebo kombinovány s jinými surovinami.

Výrobek obsahuje:

 • méně než 10 % místních surovin = 0 bodů
 • 10-34 % místních surovin = 1 bod
 • 35-59 % místních surovin = 2 body
 • 60-74 % místních surovin = 3 body
 • 75-99 % místních surovin = 4 body
 • pouze místní suroviny (téměř nebo úplných 100 %) = 5 bodů

Procentní zastoupení se může týkat hmotnosti výrobku, objemu, počtu jednotlivých součástí apod., záleží na charakteru výrobku; do hodnocení není zahrnut obal výrobku. Do výpočtu se nezahrnují nezbytné vedlejší přísady, které v daném regionu nelze získat (např. sůl).

Určité potraviny a produkty musí v této části získat 5 bodů, tedy splnit 100% zastoupení místních surovin. Jedná se o: med, mléko, vejce, maso, ovoce/zeleninu, minerální vodu, byliny aj. čisté přírodní produkty.

Způsob ověření: předložení popisu výrobku a seznamu použitých surovin s udáním místa původu; Certifikační komise posoudí procentní zastoupení.

c) Ruční, řemeslná nebo duševní práce

Výrobek je vyráběn alespoň z části ručně, řemeslnou nebo duševní prací. Takovou prací se zde rozumí to, že řemeslník/autor vnáší do každého výrobku/díla vlastní osobitost – každý kus je originál. Při takové výrobě může např. řemeslník používat nejrůznější nástroje a přístroje (např. i s elektrickým pohonem), pokud výsledný produkt závisí na jeho řemeslné zručnosti.

Mezi výrobními postupy je následující podíl ruční / řemeslné / duševní práce:

 • méně než 10 % (plně automatizovaný provoz) = 0 bodů
 • 10-34 % = 1 bod
 • 35-59 % = 2 body
 • 60-74 % = 3 body
 • 75-99 % = 4 body
 • téměř nebo úplných 100 % = 5 bodů

Uvedená procenta vyjadřují podíl doby, po kterou se výrobce/autor osobně a přímo podílí na procesu výroby daného výrobku. Do celkového trvání výroby se nezapočítává doba, kdy je výrobek v klidu a pracuje „sám“ (např. doba chladnutí, uležení, tuhnutí apod.). U produktů duševní práce se započítává doba práce autora (nikoli jen výroba nosiče díla – jako např. knihy nebo CD).

Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle popisu výrobního postupu.

d) Díla s hlavním motivem Broumovska / výrobky specifické pro Broumovsko

U uměleckých děl (dekorační, upomínkové a propagační předměty, fotografie, knihy, tiskoviny, apod.) může k jedinečnosti přispět jejich hlavní motiv nebo obsah, jestliže souvisí s regionem:

 • Motiv vůbec nesouvisí s regionem (letadlo, slon...) = 0 bodů
 • Motiv souvisí s regionem, ale není specifický - zcela obecně příroda, venkovský život (kočka, pampeliška, chalupa) = 1 bod
 • Přírodní či venkovský motiv, který souvisí s něčím charakteristickým pro region (jabloň, lidové stavení, řeka) = 3 body
 • Motiv přímo z regionu – konkrétní krajina hora, řeka, město, památka, osobnost, legenda apod. = 4 body
 • Motiv přímo z regionu včetně popisu/vysvětlení/nadpisu (anebo tak charakteristický motiv, který jednoznačně popis nepotřebuje) = 5 body

Užitný výrobek či produkt může získat body za svoji specifičnost pro Broumovsko:

 • Výrobek vůbec nesouvisí s regionem (letadlo, mobil, desinfekce...) = 0 bodů
 • Zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s životem na venkově (chleba, mrkev, pivo, hrneček...) = 1 bod
 • Zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s něčím charakteristickým pro region (např. ovčí sýr v Beskydech, ovoce v Podkrkonoší, sněžnice v Krkonoších) = 2 body
 • Výrobek je pro region zcela typický a jinde se nevyrábí (jako např. Štramberské ucho pro Beskydy, Hořické trubičky pro Podkrkonoší) = 2 body

Jsou-li užitné výrobky díky zpracování spíše uměleckými díly (motiv a umělecké zpracování převažují významem nad užitnými vlastnostmi), lze je hodnotit podle stupnice pro díla s motivem. To platí i pro suvenýry a reklamní předměty určené hlavně na propagaci regionu (např. klíčenka s logem značky atd.).

Komise může udělit body navíc (avšak vždy lze udělit max. 5 bodů za toto subkritérium):
- uměleckým dílům i užitným výrobkům/produktům za regionální název (např. Polický chléb – 1 bod)
- užitným výrobkům/produktům za konkrétní motiv přímo z regionu zobrazený na samotném výrobku, na jeho obalu či etiketě – 1 bod.

Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku/fotografie/popisu výrobku.

e) Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku

Výrobek svou kvalitou nebo jinými výjimečnými vlastnostmi dobře reprezentuje region. Kvalita výrobku bude posouzena certifikační komisí na základě vzorku výrobku (v odůvodněných případech na základě fotografie nebo popisu vlastností výrobku v žádosti). Komise udělí podle vlastního uvážení 0 až 5 bodů.

Certifikační komise bude posuzovat výrobek (vč. obalu) z hlediska preciznosti zpracování, funkčnosti, originality, estetických a smyslových vlastností (vůně, chuť apod.) a šetrnosti vůči životnímu prostředí (ve srovnání se standardem u daného druhu výrobku).

Jestliže výrobek získal ocenění pro svoji kvalitu či inovaci, popř. šetrnost vůči životnímu prostředí, získává automaticky min. 3 body. Jestliže se jedná o české (národní) nebo evropské certifikáty kvality a nebo šetrnosti vůči životnímu prostředí (EŠV, Czech made, norma Český med, BIO, ISO, Flower, Nositel tradice, KlasA), získává výrobek automaticky 5 bodů (plný počet).

Jestliže zemědělský nebo lesní podnik hospodaří na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko v souladu s předpisy Správy CHKO Broumovsko a výrobek nebo suroviny pocházejí alespoň z části z uvedeného území, získává automaticky min. 3 body.

Jestliže je výrobek vyráběn v chráněné dílně nebo handicapovanými spoluobčany, získává min. 3 body.

Způsob ověření: předložení vzorku výrobku (v odůvodněných případech jen fotografie výrobku) a písemného popisu výjimečných vlastností výrobku, případně kopie certifikátů nebo ocenění

 

Certifikační komise má právo zamítnout udělení značky výrobku, který je v rozporu s cílem značky a odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno značky, Agentury pro rozvoj Broumovska, o.s. nebo ARZ.

Související dokumenty ke stažení

pdf  Certifikační kritéria pro udělení značky

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.