Certifikační kritéria

img

Aby mohl výrobek získat značku GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt®, musí on i jeho výrobce splňovat níže uvedená kritéria. Jejich splnění lze zčásti doložit určitými dokumenty, zčásti závisí na posouzení Certifikační komise.

Certifikační komise si vyhrazuje právo zamítnout udělení značky výrobku, který je v rozporu s cílem značky, odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno značky.

Kritéria pro výrobce:

1) Místní subjekt
a)Živnostník, firma, organizace s provozovnou v Beskydech – v hranicích Mikroregionu Górolsko Swoboda.
Způsob ověření: předložení kopie živnostenského listu, výpisu z rejstříku firem, registrace organizace. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu.
b) Zemědělec hospodařící na vymezeném území Mikroregionu Górolsko Swoboda.
c) Včelař, jehož včelstva jsou umístěna v Mikroregionu Górolsko Swoboda.

Způsob ověření: předložení kopie výpisu z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvy nebo výpis z ústřední evidence Svazu chovatelů ČR.

2) Bezdlužnost
Žadatel o značku deklaruje, že na jeho firmu není vyhlášen konkurz, nemá nedoplatky na daních ani sociálním a zdravotním pojištění a není proti němu vedeno řízení ze strany České obchodní inspekce.
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.

3) Zaručení standardní kvality výroby
Žadatel o značku zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro daný provoz (hygienické a technické normy, bezpečnost práce apod.).
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.

4) Výroba nepoškozuje přírodu
Žadatel při své podnikatelské činnosti nepoškozuje životní prostředí ani jeho složky nad míru stanovenou platnými právními předpisy a podle svých technických a finančních možností dodržuje (nebo bude v budoucnu dodržovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí (šetrné nakládání s vodou, energií a surovinami, minimalizace a třídění odpadů, minimalizace chemických látek, etické zacházení se zvířaty apod.).
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti.

Kritéria pro výrobek:

1) Spotřební zboží nebo zemědělské a přírodní produkty nebo umělecká díla vyrobená v Mikroregionu Górolsko Swoboda
Žadatel předloží vzorek výrobku k posouzení komisi, kde to není možné nebo vhodné, předloží fotografii, popis apod.
Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku výrobku.

2) Zaručení standardní kvality
Žadatel o značku zaručuje, že výrobek splňuje všechny předpisy a normy, které jsou pro něj stanoveny.
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele, posouzení kvality Certifikační komisí.

3) Šetrnost k přírodě
Výrobek ani jeho obal nepoškozují životní prostředí, jeho složky ani zdraví lidí nad míru stanovenou platnými právními předpisy, a to v žádné fázi svého životního cyklu (výroba, používání, likvidace), a podle technických a ekonomických možností splňují (nebo budou v budoucnu splňovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí (využití ekologicky šetrných materiálů, minimalizace obalů apod.).
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti.

4) Jedinečnost spojená s regionem:
Výrobek musí být jedinečný ve svém vztahu k Mikroregionu Górolsko Swoboda. Toto kritérium lze splnit dosažením nejméně 10 bodů v celkovém součtu bodů získaných v následujících pěti sub-kritériích:

a) Tradiční místní výrobek
Výrobek, výrobní technologie nebo firma existuje v Mikroregionu Górolsko Swoboda:

 • 5 let nebo méně = 0 bodů
 • 6 - 10 let = 1 bod
 • 11 - 20 let = 2 body
 • 21 - 50 let = 3 body
 • 51 - 100 let = 4 body
 • déle než 100 let = 5 bodů

Tradice se může týkat buď daného konkrétního typu výrobku, výrobní technologie (i když samotný výrobek již může být nový) nebo firmy (působí v Mikroregionu Górolsko Swoboda po uvedenou dobu, ačkoli výrobky nebo technologie může mít nové).
Způsob ověření: předložení písemného dokumentu nebo historického pramene, který existenci výroby nebo technologie dokazuje.

b) Produkt z místních surovin
Výrobek je vyroben alespoň částečně z místních surovin, tedy surovin pocházejících z Mikroregionu Górolsko Swoboda. Suroviny uvedené jako místní nesmí být nikdy nahrazovány, míseny nebo kombinovány s jinými surovinami. Výrobek obsahuje následující podíl místních surovin:

 • méně než 10% = 0 bodů
 • alespoň 20% = 1 bod
 • alespoň 40% = 2 body
 • alespoň 60% = 3 body
 • alespoň 80% = 4 body
 • (téměř) 100% = 5 bodů

Procentní zastoupení se může týkat hmotnosti výrobku, objemu, počtu jednotlivých součástí apod., záleží na charakteru výrobku; do hodnocení není zahrnut obal výrobku. Do výpočtu se nezahrnují nezbytné vedlejší přísady, které v daném regionu nelze získat (např. sůl).
Určité potraviny a produkty musí v této části získat 5 bodů, tedy splnit 100% zastoupení místních surovin. Jedná se o: med, mléko, vejce, minerální vodu, byliny, lesní plody.
Způsob ověření: předložení popisu výrobku a seznamu použitých surovin s udáním místa původu; certifikační komise posoudí procentní zastoupení.

c) Ruční / řemeslná práce
Výrobek je vyráběn alespoň z části ručně. Ruční prací se zde rozumí to, že řemeslník vnáší do každého výrobku vlastní osobitost – každý kus je originál. Při takové výrobě tedy může řemeslník používat nejrůznější nástroje a přístroje (např. i s elektrickým pohonem), pokud výsledný produkt závisí na jeho řemeslné zručnosti.
Mezi výrobními postupy je následující podíl ruční práce:

 • 0% = 0 bodů
 • do 20% = 1 bod
 • do 50% = 2 body
 • do 70% = 3 body
 • do 95% = 4 body
 • (téměř) 100% = 5 bodů

Uvedená procenta vyjadřují podíl doby, po kterou se výrobce osobně (fyzicky) a přímo podílí na procesu výroby daného výrobku. Do celkového trvání výroby se nezapočítává doba, kdy je výrobek v klidu a pracuje "sám" (např. doba chladnutí, uležení, tuhnutí apod.).
Způsob ověření: posouzení certifikační komise podle popisu výrobního postupu.

d) Výrobky s hlavním motivem Górolské Swobody
U uměleckých děl (dekorační, upomínkové a propagační předměty, fotografie, knihy, tiskoviny, apod.) může k jedinečnosti přispět jejich hlavní motiv nebo obsah, jestliže souvisí s Mikroregionem Górolsko Swoboda:

 • motiv vůbec nesouvisí s regionem (letadlo, slon...) = 0 bodů
 • motiv souvisí s regionem, ale není specifický - zcela obecně příroda, venkovský život (kočka, pampeliška, chalupa) = 1 bod
 • přírodní či venkovský motiv, který souvisí s něčím charakteristickým pro region (ovce, lidové stavení, hory) = 3 body
 • motiv přímo z regionu – konkrétní krajina hora, řeka, město, památka, osobnost, legenda apod. = 4 body
 • motiv přímo z regionu včetně popisu/vysvětlení/nadpisu = 5 bodů


Užitný výrobek či produkt může získat body za svoji specifičnost pro region:

 • výrobek vůbec nesouvisí s regionem (letadlo, mobil, desinfekce...) = 0 bodů
 • zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s životem na venkově (chleba, mrkev, pivo, hrneček...) = 1 bod
 • zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s něčím charakteristickým pro region (např. ovčí sýr) = 3 body
 • výrobek je pro region zcela typický a jinde se nevyrábí (jako např. Štramberské ucho pro Beskydy, Hořické trubičky pro Podkrkonoší) = 5 bodů


Jsou-li užitné výrobky díky zpracování spíše uměleckými díly (motiv a umělecké zpracování převažují významem nad užitnými vlastnostmi), lze je hodnotit podle stupnice pro díla s motivem. To platí i pro suvenýry a reklamní předměty určené hlavně na propagaci regionu (např. klíčenka s logem značky atd.).

Komise může udělit body navíc (avšak vždy lze udělit max. 5 bodů za toto subkritérium):

 • uměleckým dílům i užitným výrobkům/produktům za regionální název (např. Guralský kroj) = 1 bod,
 • užitným výrobkům/produktům za konkrétní motiv přímo z regionu zobrazený na samotném výrobku, na jeho obalu či etiketě = 1 bod.

Způsob ověření: posouzení certifikační komise podle vzorku/fotografie/popisu výrobku.

e) Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku
Výrobek svou kvalitou nebo jinými výjimečnými vlastnostmi dobře reprezentuje region.
Kvalita výrobku bude posouzena certifikační komisí na základě vzorku výrobku (v odůvodněných případech na základě fotografie nebo popisu vlastností výrobku v žádosti). Komise udělí podle vlastního uvážení 0 až 5 bodů.
Certifikační komise bude posuzovat výrobek (vč. obalu) z hlediska preciznosti zpracování, funkčnosti, originality, estetických a smyslových vlastností (vůně, chuť apod.) a šetrnosti vůči životnímu prostředí (ve srovnání se standardem u daného druhu výrobku).
Jestliže výrobek získal ocenění pro svoji kvalitu či inovaci, popř. šetrnost vůči životnímu prostředí, získává automaticky min. 3 body. Jestliže se jedná o české nebo evropské certifikáty kvality a/nebo šetrnosti vůči životnímu prostředí (EŠV, Czech made, norma Český med, BIO, ISO, Flower, Nositel tradice, KlasA), získává výrobek automaticky 5 bodů (plný počet).
Jestliže zemědělský nebo lesní podnik, případně včelař, hospodaří na území mikroregionu Górolsko Swoboda v souladu s předpisy a výrobek nebo suroviny pocházejí alespoň z části z uvedeného území, získává automaticky min. 3 body.
Jestliže je výrobek vyráběn v chráněné dílně nebo handicapovanými spoluobčany, získává min. 3 body.
Způsob ověření: předložení vzorku výrobku (v odůvodněných případech jen fotografie výrobku) a písemného popisu výjimečných vlastností výrobku, případně kopie certifikátů nebo ocenění.

Související dokumenty ke stažení

pdf  Certifikační kritéria

pdf  Certifikačné kritériá

pdf  Kryteria certyfikacyjne

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

SOJ

SOJ

MAS Jablunkovsko

MAS Jablunkovsko

Město Jablunkov

Město Jablunkov

Koalicja Marek Ziem Górskich

Koalicja Marek Ziem Górskich

GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.