Certifikační kritéria

Aby mohl výrobek získat značku „JESENÍKY originální produkt®“, musí on i jeho výrobce splňovat níže uvedená kritéria. Jejich splnění lze zčásti doložit určitými dokumenty, zčásti závisí na posouzení Certifikační komise.

Certifikační komise si vyhrazuje právo zamítnout udělení značky výrobku, který je v rozporu s cílem značky, odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno značky.

Kritéria pro výrobce:

1) Místní subjekt

a) Živnostník, firma, organizace s provozovnou v Jeseníkách (v hranicích turistického regionu Jeseníky a okolí - viz přiložená mapa).
Způsob ověření: předložení kopie živnostenského listu, výpisu z rejstříku firem, registrace organizace. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu.

b) Zemědělec hospodařící na území regionu Jeseníky (viz přiložená mapa).
Způsob ověření: předložení kopie výpisu z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvy nebo výpis z ústřední evidence Svazu chovatelů ČR.

c) Včelař, jehož včelstva jsou umístěna v Jeseníkách (v hranicích turistického regionu Jeseníky a okolí - viz přiložená mapa).
Způsob ověření: předložení potvrzení o umístění včelstev.

2) Kvalifikace pro příslušnou výrobu

Výrobci musí mít platný živnostenský list pro danou výrobu, zemědělci musí mít živnostenský list nebo být vedeni v evidenci místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, včelaři, kteří vlastní do 40 včelstev musí mít průkaz člena Českého svazu včelařů.Způsob ověření: předložení kopie uvedených dokumentů.

3) Bezdlužnost

Žadatel o značku deklaruje, že na jeho firmu není vyhlášen konkurz, nemá nedoplatky na daních ani sociálním a zdravotním pojištění a není proti němu vedeno řízení ze strany České obchodní inspekce.
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.

4) Zaručení standardní kvality výroby

Žadatel o značku zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro daný provoz (hygienické a technické normy, bezpečnost práce apod.).
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.

5) Proces výroby nepoškozuje přírodu

Žadatel při své podnikatelské činnosti nepoškozuje životní prostředí ani jeho složky nad míru stanovenou platnými právními předpisy[1] a podle svých technických a finančních možností dodržuje (nebo bude v budoucnu dodržovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí:

 • šetrné nakládání s vodou – úsporné chování, zařízení na úsporu vody, oddělené užívání užitkové a pitné vody (kde je to technicky možné), použití šetrných (biologicky odbouratelných) čisticích prostředků, náležité zneškodňování odpadních vod
 • šetrné nakládání s energií – úsporné chování, využití energeticky efektivních spotřebičů (třídy A nebo B), úsporných žárovek, efektivní vytápění (regulace topení, nižší teplota v neobývaných prostorách), zateplení budov, snaha využívat obnovitelné nebo alternativní zdroje energie (kde je to technicky možné)
 • odpady – minimalizace odpadů a obalů, důsledné třídění odpadů (zejména papír, plasty, sklo a nebezpečný odpad, případně kompost)
 • materiál, suroviny – preference znovuvyužitelných, recyklovatelných a recyklovaných materiálů (i pro obaly), užívání místních surovin, minimalizace nakládání s nebezpečnými látkami (toxické, hořlavé, rakovinotvorné apod.) a jejich řádné zneškodňování
 • zemědělci – minimalizace chemických přípravků (hnojiv, pesticidů apod.), etické zacházení se zvířaty

Proti žadateli není vedeno řízení ze strany České inspekce životního prostředí.
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti, v pochybnostech možné vyjádření Správy CHKO Jeseníky.

Kritéria pro výrobek:

1) Spotřební zboží, zemědělské a přírodní produkty nebo umělecká díla vyrobená v Jeseníkách

Pro posouzení charakteru výrobku Certifikační komisí předloží žadatel vzorek výrobku, kde to není možné nebo vhodné, předloží fotografii, popis apod.

V případě, že určité fáze výroby výrobku probíhají mimo Jeseníky, posoudí Certifikační komise individuálně podle popisu způsobu výroby, zda lze výrobek považovat za vyrobený v Jeseníkách. Tj. zda lze fázi výroby, která probíhá v regionu, považovat za hlavní vzhledem k charakteru výrobku.
Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku výrobku, případně podle popisu výroby.

2) Zaručení standardní kvality

Žadatel o značku zaručuje, že výrobek splňuje všechny předpisy a normy, které jsou pro něj stanoveny.
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele, posouzení kvality Certifikační komisí.

3) Šetrnost k přírodě

Výrobek ani jeho obal nepoškozují životní prostředí, jeho složky ani zdraví lidí nad míru stanovenou platnými právními předpisy[2], a to v žádné fázi svého životního cyklu (výroba, používání, likvidace), a podle technických a ekonomických možností splňují (nebo budou v budoucnu splňovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí:

 • materiál – přednostně z recyklovaných, recyklovatelných nebo znovupoužitelných materiálů, biologicky odbouratelných, přednostně z místních surovin, minimalizace nebezpečných látek
 • obal – co nejúspornější, pokud možno vratný nebo recyklovatelný
 • charakter výrobku – výrobek není svým charakterem nešetrný vůči životnímu prostředí nebo lidskému zdraví, výrobek není určen na jedno použití (ve smyslu alternativy k obdobným výrobkům s dlouhodobým využitím)

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti, v pochybnostech možné vyjádření Správy CHKO Jeseníky.

4) Jedinečnost spojená s regionem:

Výrobek musí být jedinečný ve svém vztahu k regionu Jeseníky. Toto kritérium lze splnit dosažením nejméně 10 bodů v celkovém součtu bodů získaných v následujících pěti sub-kritériích:

a) Tradiční jesenický výrobek

Výrobek nebo výrobní technologie nebo firma existuje v  Jeseníkách:

 • méně než 10% = 0 bodů
 • alespoň 20% = 1 bod
 • alespoň 40% = 2 body
 • alespoň 60% = 3 body
 • alespoň 80% = 4 body
 • (téměř) 100% = 5 bodů

Tradice se může týkat buďto daného konkrétního typu výrobku, nebo výrobní technologie (i když samotný výrobek již může být nový), nebo firmy (působí v Jeseníkách po uvedenou dobu, ačkoli výrobky nebo technologie může mít nové).
Způsob ověření: předložení písemného dokumentu nebo historického pramene, který existenci výroby, technologie nebo firmy dokazuje.

b) Produkt z místních surovin

Výrobek je vyroben alespoň částečně z místních surovin, tedy surovin pocházejících z území Jeseníků (viz přiložená mapa). Suroviny uvedené jako místní nesmí být nikdy nahrazovány, míseny nebo kombinovány s jinými surovinami.

Výrobek obsahuje:

 • méně než 10% = 0 bodů
 • alespoň 20% = 1 bod
 • alespoň 40% = 2 body
 • alespoň 60% = 3 body
 • alespoň 80% = 4 body
 • (téměř) 100% = 5 bodů

Procentní zastoupení se může týkat hmotnosti výrobku, objemu, počtu jednotlivých součástí apod., záleží na charakteru výrobku; do hodnocení není zahrnut obal výrobku. Do výpočtu se nezahrnují nezbytné vedlejší přísady, které v daném regionu nelze získat (např. sůl).

Určité potraviny a produkty musí v této části získat 5 bodů, tedy splnit 100% zastoupení místních surovin. Jedná se o: med, mléko, vejce, maso, ovoce/zeleninu, minerální vodu, byliny, lesní plody aj. čisté přírodní produkty.
Způsob ověření: předložení popisu výrobku a seznamu použitých surovin s udáním místa původu; Certifikační komise posoudí procentní zastoupení.

c) Ruční, řemeslná nebo duševní práce

Výrobek je vyráběn alespoň z části ručně, řemeslnou nebo duševní prací. Takovou prací se zde rozumí to, že řemeslník/autor vnáší do každého výrobku/díla vlastní osobitost – každý kus je originál. Při takové výrobě může např. řemeslník používat nejrůznější nástroje a přístroje (např. i s elektrickým pohonem), pokud výsledný produkt závisí na jeho řemeslné zručnosti.

Mezi výrobními postupy je následující podíl ruční/ řemeslné/ duševní práce:

 • 0% = 0 bodů
 • do 20% = 1 bod
 • do 50% = 2 body
 • do 70% = 3 body
 • do 95% = 4 body
 • (téměř) 100% = 5 bodů

Uvedená procenta vyjadřují podíl doby, po kterou se výrobce/autor osobně a přímo podílí na procesu výroby daného výrobku. Do celkového trvání výroby se nezapočítává doba, kdy je výrobek v klidu a pracuje „sám“ (např. doba chladnutí, uležení, tuhnutí apod.). U produktů duševní práce se započítává doba práce autora (nikoli jen výroba nosiče díla – jako např. knihy nebo CD).
Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle popisu výrobního postupu.

d) Díla s hlavním motivem Jeseníků / výrobky specifické pro Jeseníky

U uměleckých děl (dekorační, upomínkové a propagační předměty, fotografie, knihy, tiskoviny, apod.) může k jedinečnosti přispět jejich hlavní motiv nebo obsah, jestliže souvisí s Jeseníky:

 • Motiv vůbec nesouvisí s Jeseníky  (např. letadlo, slon...) = 0 bodů
 • Motiv souvisí s Jeseníky, ale není specifický  (např. běžná květina) = 1 bod
 • Přírodní či venkovský motiv, který souvisí s něčím charakteristickým pro region (smrk, lípa, venkovské stavení, řeka)= 3 body
 • Motiv přímo z regionu – konkrétní krajina hora, řeka, město, památka, osobnost, legenda apod. = 4 body
 • Motiv přímo z regionu včetně popisu/vysvětlení/nadpisu (anebo tak charakteristický motiv, který jednoznačně popis nepotřebuje)= 5 bodů
 • Bod navíc, je-li v názvu díla obsažen místní název z regionu (např. „Staroměstská máslová trubička“). (+ 1 bod)

Užitný výrobek či produkt může získat body za svoji specifičnost pro Jeseníky:

 • Výrobek vůbec nesouvisí s Jeseníky (letadlo, mobil, desinfekce...) = 0 bodů
 • Zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s životem na venkově (chleba, mrkev, pivo, hrneček...)= 1 bod
 • Zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s něčím charakteristickým pro Jeseníky (viz např. ovčí sýr v Beskydech, ovoce v Podkrkonoší, sněžnice v Krkonoších) = 3 body
 • Výrobek je pro Jeseníky zcela typický a jinde se nevyrábí (viz např. Štramberské ucho pro Beskydy, Hořické trubičky pro Podkrkonoší)= 5 bodů
 • Bod navíc, je-li v názvu výrobku/produktu obsažen místní název z regionu (např. „Staroměstská máslová trubička“). (+ 1 bod, celkem max. 5 bodů)
 • Bod navíc za konkrétní motiv přímo z regionu zobrazený na samotném výrobku, na jeho obalu či etiketě. (+ 1 bod, celkem max. 5 bodů)

Jsou-li užitné výrobky díky zpracování spíše uměleckými díly (motiv a umělecké zpracování převažují významem nad užitnými vlastnostmi), lze je hodnotit podle stupnice pro díla s motivem. To platí i pro suvenýry a reklamní předměty určené hlavně na propagaci regionu (např. klíčenka s logem značky atd.).

Komise může udělit body navíc (avšak vždy lze udělit max. 5 bodů za toto subkritérium):

 • uměleckým dílům i užitným výrobkům/produktům za regionální název (např. Staroměstská máslová trubička) – 1 bod,
 • užitným výrobkům/produktům za konkrétní motiv přímo z regionu zobrazený na samotném výrobku, na jeho obalu či etiketě – 1 bod.

Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku/fotografie/popisu výrobku.

e) Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku

Výrobek svou kvalitou nebo jinými výjimečnými vlastnostmi dobře reprezentuje Jeseníky.

Kvalita výrobku bude posouzena certifikační komisí na základě vzorku výrobku (v odůvodněných případech na základě fotografie nebo popisu vlastností výrobku v žádosti). Komise udělí podle vlastního uvážení 0 až 5 bodů.

Certifikační komise bude posuzovat výrobek (vč. obalu) z hlediska preciznosti zpracování, funkčnosti, originality, estetických a smyslových vlastností (vůně, chuť apod.) a šetrnosti vůči životnímu prostředí (ve srovnání se standardem u daného druhu výrobku).

Jestliže výrobek získal ocenění pro svoji kvalitu či inovaci, popř. šetrnost vůči životnímu prostředí, získává automaticky min. 3 body. Jestliže se jedná o české (národní) nebo evropské certifikáty kvality a/nebo šetrnosti vůči životnímu prostředí (EŠV, Czech made, norma Český med, BIO, ISO, Flower, Nositel tradice, KlasA), získává výrobek automaticky 5 bodů (plný počet).

Jestliže zemědělský nebo lesní podnik hospodaří na území CHKO Jeseníky v souladu s předpisy Správy  CHKO Jeseníky a výrobek nebo suroviny pocházejí alespoň z části z uvedeného území, získává automaticky min. 3 body.

Jestliže je výrobek vyráběn v chráněné dílně nebo handicapovanými spoluobčany, získává min. 3 body.

Způsob ověření: předložení vzorku výrobku (v odůvodněných případech jen fotografie výrobku) a písemného popisu výjimečných vlastností výrobku, případně kopie certifikátů nebo ocenění

KRITERIE PRO UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY

Značku Jeseníky originální produkt může získat ubytovací či stravovací služba, která musí splňovat níže uvedená kritéria. Tyto zařízení by měla být přátelská pro hosty, poskytující kvalitní služby a dobře reprezentují území Jeseníků.

Zdali tyto skutečnosti zařízení opravdu splňuje, posoudí Certifikační komise na základě kritérií a doložených dokumentů.

Certifikační komise si vyhrazuje právo zamítnout udělení značky službě, která je v rozporu s cílem značky, odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohla jinak poškodit dobré jméno značky nebo MAS Horní Pomoraví o.p.s.

A.  Kritéria pro poskytovatele služeb:

 

1)  Kvalifikace pro poskytování ubytovacích/stravovacích služeb

Žadatel musí mít platný živnostenský list pro daný předmět podnikání (ubytovací/stravovací služby). Budova musí být zkolaudována jako ubytovací zařízení (vyjma ubytování v soukromí), respektive stravovací zařízení. Provozování zařízení musí být nahlášeno na příslušný živnostenský odbor (vyjma ubytování v soukromí).

 

Způsob ověření: předložení kopie ŽL, popřípadě kolaudačního rozhodnutí

 

2)  Bezdlužnost

Žadatel o značku deklaruje, že na jeho firmu není vyhlášen konkurz, nemá nedoplatky na daních ani sociálním a zdravotním pojištění, řádně platí místní poplatky za ubytování obecnímu úřadu (v případě ubytovacího zařízení) a není proti němu vedeno řízení ze strany České obchodní inspekce.

 

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele, v případě ubytovacího zařízení doklady o placení rekreačních poplatků.

 

B.  Kritéria pro službu:

 

1) Regionální příslušnost: Jeseníky

Ubytovací/stravovací zařízení musí být na území regionu Jeseníky, viz mapa, která je součástí Zásad pro udělování a užívání značky JESENÍKY originální produkt®.


Způsob ověření: adresa zařízení

 

 

2) Zaručení kvality poskytované služby

a) Základní kvalita – předpisy:

Žadatel zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro daný provoz (hygienické a technické normy, bezpečnost práce apod.).

 

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele, předložení základních dokumentů prokazujících bezproblémový provoz (například: kvalita pitné vody, zpracování odpadních vod, kontrola požární knihy, revize elektro – kabely, revize elektrických a plynových spotřebičů)

 

b) Kvalita ubytovacího zařízení z hlediska spokojenosti zákazníka – hodnocení Certifikační komisí:

Komise posuzuje:

 • celkový dojem z ubytovacího/stravovacího zařízení vč. nejbližšího okolí
 • čistotu a upravenost v zařízení, funkčnost vybavení
 • chování a upravenost personálu
 • vstřícnost pro zahraniční hosty – jazyková vybavenost na úrovni odpovídající charakteru daného ubytovacího/stravovacího zařízení (minimální požadavek: vstřícnost a ochota dorozumět se, základní informace jako ceny ubytování nebo jídelní lístek k dispozici v němčině)
 • zda odpovídá deklarovaný standard/kategorie zařízení skutečné nabídce a nedochází ke klamání zákazníka (propagace versus realita)

 

Způsob ověření: posouzení komise na místě (z hlediska spokojenosti zákazníka) dle vybraných interních parametrů

 

c) Spokojenost zákazníků – anketa:
(Kritérium, které musí být plněno po dobu platnosti certifikátu; při podávání žádosti žadatel popíše způsob, jakým jej bude naplňovat.)

Zákazníci musí být poskytovatelem prokazatelně informováni o možnosti vyjádřit svou spokojenost se službami zařízení prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách www.regionalni-znacky.cz. MAS Horní Pomoraví jako koordinátor značky bude sledovat vyjádření zákazníků (hostů) a v závažných nebo opakovaných případech nespokojenosti hostů kontaktuje poskytovatele služby, situaci prošetří a případně postoupí Certifikační komisi.

 

3) Šetrnost k přírodě

Kritéria a) až g) povinná pro ubytovací i stravovací zařízení:

a)    Izolace oken: všechna okna ve vytápěných (a/nebo klimatizovaných) místnostech musí mít dostatečně vysoký stupeň tepelné izolace (min. instalace izolačních pásek do oken)

Způsob ověření: čestné prohlášení, kontrola komise na místě

b)   Zdroj vody: není-li zařízení napojeno na veřejnou rozvodnou síť vody, dodá žadatel kopii kolaudačního rozhodnutí studny nebo příslušné povolení využívání jiného zdroje vody

Způsob ověření: kopie kolaudačního rozhodnutí/povolení, kontrola komise na místě

c)    Čistění odpadních vod: veškeré odpadní vody musí být zpracovány; pokud není možné připojení k místní čistírně odpadních vod, musí mít ubytovací zařízení svůj vlastní systém zpracování odpadní vody, který splňuje požadavky příslušné legislativy. Jestliže jsou používány chemické toalety, odpad z chemických toalet musí být zneškodňován v souladu s platnými předpisy.

Způsob ověření: čestné prohlášení, kontrola komise na místě podle příslušné dokumentace o systému zpracování odpadních vod

d)   Odpadkové koše na toaletách: na všech toaletách musí být umístěn vhodný odpadkový koš a hosté musí být vyzváni, aby jej pro určité druhy odpadů používali místo toalet.

Způsob ověření: čestné prohlášení, kontrola komise na místě

e)   Nekuřácké prostory: všechny společně užívané vnitřní prostory musí být nekuřácké (případně mohou být vymezeny stavebně oddělené kuřácké prostory).

Způsob ověření: čestné prohlášení, kontrola komise na místě

f)     Chování a proškolení personálu: veškerý personál musí být proškolen nebo poučen o následujících principech a naplňovat je:

- průsaky, netěsnosti a úniky: personál musí denně kontrolovat viditelné průsaky, netěsnosti a úniky vody a přijímat bezodkladně nezbytná opatření k nápravě

- třídění odpadu: personál musí třídit odpad alespoň do kategorií plasty, papír, sklo a směsný odpad.  Provozovatel služby (s pomocí koordinátora značky) působí na obec v případě, že neposkytuje dostatečné podmínky pro třídění odpadu (např. dopis o ochotě třídit odpad). Personál musí třídit nebezpečný odpad a zajistit jeho vhodné zneškodňování. Nebezpečný odpad zahrnuje tonery, inkousty, chladící zařízení, baterie, léčiva, tuky/oleje, atd.[2]

Způsob ověření: popis způsobu proškolení / poučení personálu (včetně nově zaměstnaných), případně kopie písemných instrukcí pro personál, čestné prohlášení o naplňování těchto principů, kontrola komise na místě

g)    Výrobky na jedno použití: jsou používány a nabízeny hostům pouze v nezbytně nutných případech (např. vyžadují-li to zákonné předpisy). Konkrétně se jedná o následující výrobky na jedno použití:
-  šampony, mycí potřeby a kosmetické přípravky v mini-baleních;
-  nádobí (jako šálky, talíře, příbory atd.)
-  potraviny v mini-baleních (jako snídaňové marmelády, másla atd.)

Způsob ověření: čestné prohlášení, kontrola komise na místě

 

 

Kritéria h) až j) povinná pouze pro ubytovací zařízení:

h)   Chování a proškolení personálu: veškerý personál musí být proškolen nebo poučen o následujících principech a naplňovat je:

- výměna ručníků a ložního prádla (pouze ubytovací zařízení): personál vyměňuje ručníky a ložní prádlo na žádost hosta nebo pravidelně jednou/dvakrát týdně (podle kategorie ubytování) – tj. nikoli každý den

i)      Třídění odpadu hosty: hostům se musí poskytnout vhodné a snadno dostupné nádoby, aby mohli třídit odpad (min. papír, plast, sklo).

Způsob ověření: čestné prohlášení, kontrola komise na místě

j)     Informace pro hosty o šetrném chování: hosté musí být vhodným způsobem (například informačním letáčkem, který poskytne koordinátor značky) informováni o:

- zavírání oken: hosté musí být vyzváni, aby zavírali okna v místnostech, kde je zapnuto topení nebo klimatizace (pokud se při otevření oken topení nebo klimatizace automaticky nevypíná)

- zhasínání světel: hosté musí být vyzváni, aby při odchodu z místností zhasínali světla (nejsou-li vybaveny automatickým zhasínáním světel)

- úsporách vody: hosté musí být vyzváni k šetrnému nakládání s vodou a k tomu, aby personál informovali, jestliže zaznamenají jakékoli netěsnosti nebo úniky vody (protékající záchod, kapající kohoutek atd.)

- výměna ručníků a ložního prádla: hosté musí být informováni, že ubytovací zařízení vyměňuje ručníky a ložní prádlo buď na žádost hosta, nebo pravidelně jednou nebo dvakrát týdně podle kategorie zařízení (tj. nikoli každý den), včetně vysvětlení důvodu (tj. šetrnost k životnímu prostředí – úspora energie, vody a čisticích prostředků)

- třídění odpadu: hosté musí být vyzváni, aby třídili odpad, a musí jim být poskytnuty pokyny, jak správně třídit

- pro kempy: hosté musí být informováni o nutnosti a povinnosti správného zneškodňování odpadní vody z jejich mobilních ubytovacích prostředků

Způsob ověření: kopie nebo fotografie instrukcí pro hosty, případně popis způsobu informování hostů

 

4)  Jedinečnost poskytované služby:

Poskytovaná služba musí být jedinečná ve svém vztahu k Jeseníkům a v péči věnované vytváření prostředí pro hosty:

I) Povinná kritéria:

a)            budova ubytovacího/stravovacího zařízení nesmí narušovat krajinný ráz v okolí, resp. architektonický ráz v intravilánu

 

Způsob ověření: posouzení komise

 

b)           poskytování informací o regionu a o značce „JESENÍKY originální produkt®“:

ü  V ubytovacím/stravovacím zařízení jsou trvale k dispozici k zapůjčení složky s  aktuálními informacemi v tištěné podobě, v přiměřeném počtu vzhledem ke kapacitě zařízení (např. v šanonech,…):

-       o značce „JESENÍKY originální produkt®“ a o projektu regionálního značení

-       o okolních turistických atraktivitách (místní kulturní, přírodní a technické památky či zajímavosti,…)

-       o možnostech trávení volného času (například o půjčovnách kol v okolí a turistických, cyklistických a lyžařských trasách)

 

ü  Hosté mají k dispozici informace o veřejné dopravě (jízdní řády, internet,...)

 

Způsob ověření: kontrola komise na místě

c)            (pouze pro zařízení nabízející stravování): regionální pokrmy:
- stravovací zařízení: musí stále nabízet min. 3 regionální jesenické pokrmy, které budou           uvedeny trvale v jídelním lístku v samostatné sekci či v denní nabídce v samostatné sekci a viditelně označeny jako regionální pokrmy. Nabídka jesenických pokrmů může být obměňována dle potřeby, při dodržení minimálního počtu 3 jídel.


- ubytovací zařízení: nabízí-li teplá jídla pro své hosty (polopenze, tj. nikoli veřejná restaurace), musí   alespoň 1 den v týdnu nabízet regionální jesenický pokrm.

 

Způsob ověření: předložení jídelního lístku k žádosti, kontrola komise na místě.

 

II) Nepovinná kritéria – nutno získat alespoň 9 bodů (v případě zařízení, která poskytují ubytovací a stravovací služby, nebo pouze stravovací služby), nebo 6 bodů (v případě zařízení, která poskytují pouze ubytovací služby) z 20 možných za splnění následujících 14 kritérií:

 • odpovědnost za majetek a zdraví hostů: provozovatel má uzavřeno pojištění majetku a zdraví hostů

Způsob ověření: kopie pojistné smlouvy                                                   (splnění kritéria = 1 bod)

 • informace na webových stránkách:

- ubytovací zařízení: provozovatel má na svých webových stránkách dobře dostupné a přehledně uspořádané informace o možnostech trávení volného času (například o půjčovnách kol v okolí a turistických, cyklistických a lyžařských trasách), o okolních turistických atraktivitách (místní kulturní, přírodní a technické památky či zajímavosti,..), – může být řešeno prolinky na jiné kvalitní webové stránky (např. regionu, provozovatelů turistických cílů, apod.)

- stravovací zařízení: provozovatel má kvalitní a aktuální vlastní webové stránky věnované stravovacímu zařízení a jeho okolí

Způsob ověření: posouzení komise (na základě webových adres uvedených v žádosti)

(splnění kritéria = 1 bod)

 

 • § regionální pokrmy: zařízení nabízí více regionálních pokrmů, než žádá povinné kritérium.
  - stravovací zařízení: nabízí stále více než 3 regionální jesenické pokrmy
  - ubytovací zařízení: nabízí-li teplá jídla pro své hosty (polopenze, tj. nikoli veřejná restaurace), nabízí více regionálních jesenických pokrmů než 1 týdně

Způsob ověření: předložení jídelního lístku, kontrola komise na místě.

(splnění kritéria = 1 bod)

 • pokrmy z místních produktů: zařízení využívá k přípravě pokrmů suroviny z regionu Jeseníky (případně nabízí produkty z regionu Jeseníky), které odebírá od minimálně tří stálých dodavatelů

Způsob ověření: předložení faktur od dodavatelů (minimálně za 6 předcházejících měsíců)

(splnění kritéria = 1 bod)

 • tradice: body budou uděleny, jestliže provozovatel nebo služba jakkoli napomáhá zachování tradic regionu (historická budova nebo tradiční vzhled interiéru/exteriéru, rodinná tradice s podnikáním v ubytovacích službách v regionu atd.)

Způsob ověření: posouzení komise podle dodaných podkladů, které historii nebo tradici dokládají

(splnění kritéria = 2 body)

 

 • doprovodné aktivity: provozovatel služby pořádá a nabízí hostům nebo i veřejnosti vlastní doprovodné programy a aktivity nebo akce zaměřené na poznávání regionu (průvodcovské služby, kulturní, společenské či sportovní akce, výlety a doprovody, atd.); nabídku má uvedenou na vlastním webu

Způsob ověření: posouzení komise podle popisu aktivit                     (splnění kritéria = 1 bod) • podpora značených produktů „JESENÍKY originální produkt®“: provozovatel služby odebírá, případně prodává (na recepci apod.) minimálně 3 druhy produktů (výrobků) se značkou „JESENÍKY originální produkt®“; nabídku má uvedenou na vlastním webu

Způsob ověření: popis/seznam, jaké výrobky jsou odebírány/prodávány

(splnění kritéria = 1 bod) • sídlo firmy v regionu (viz přiložená mapa):

Způsob ověření: živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku                     (splnění kritéria = 1 bod)

 • podpora rozvoje regionu/obce: provozovatel služby podporuje dlouhodobě (minimálně 3 roky finančně, materiálně nebo jinak rozvoj regionu nebo obce ve svém okolí (např. sponzoring, organizační podpora místních akcí, oprav místních komunikací atp.)

Způsob ověření: posouzení komise podle popisu podpory                                 (splnění kritéria = 1 bod) • ocenění služby (dobrá reprezentace regionu): služba získala speciální ocenění v oboru, certifikát kvality/ekologické šetrnosti

Způsob ověření: kopie ocenění/certifikátů                                                          (splnění kritéria = 1 bod) • zařízení přispívá dalším způsobem k ekologii a ochraně okolní přírody (např. užívá solární, vodní a větrnou energii /min 25%/, elektromobil, automobil na LPG, vaří pro hosty z biopotraviny /min 25%/, má zpracován energetický audit objektu...)

Způsob ověření: posouzení komise podle popisu provozovatele služby                  (splnění kritéria = 1 bod)

 • prostředí pro rodiny s dětmi: v ubytovacím/stravovacím zařízení nebo v jeho okolí je k dispozici dětský koutek nebo hřiště, vybavení jídelny a pokojů (mimo dětské židličky ke stolu) – např. dětské příbory, nábytek, přebalovací pulty atp.

Způsob ověření: posouzení komise na místě                                            (splnění kritéria = 1 bod) • bezbariérové prostředí: zařízení je upraveno bezbariérově

Způsob ověření: posouzení komise na místě                                             (splnění kritéria = 1 bod) • vytápění: v zařízení není užíváno uhlí jako zdroj energie (zejm. vytápění, ohřev vody) ani těžké oleje s obsahem síry vyšším než 0,2 %.

Způsob ověření: čestné prohlášení s uvedením zdroje energie         (splnění kritéria = 1 bod) • bonus: TOTO BODOVÉ OHODNOCENÍ UDĚLUJE CERTIFIKAČNÍ KOMISE, hodnotí se výjimečnost zařízení (v rámci dané kategorie), kvalita poskytovaných služeb, webová prezentace či další doplňkové služby, které poskytovatel nabízí a vedou ke zkvalitnění a zpříjemnění pobytu zákazníka v jeho zařízení

Způsob ověření: posouzení komise na místě, dále podle podkladů dodaných žadatelem, webu provozovatele, případně dalších podkladů                                                                                             (splnění kritéria = 1-5 bodů)

 

 

Certifikační kritéria pro značku „JESENÍKY originální produkt®“ ZÁŽITKY


Vymezení pojmu:
„Zážitkem“ se pro účely těchto certifikačních kritérií rozumí služby v cestovním ruchu (mimo stravovacích a ubytovacích služeb) vázané na konkrétní lokalitu nebo tradiční akci.


Povinná kritéria:
A. Kritéria pro provozovatele zážitků
1) Místní příslušnost

2) Kvalifikace pro poskytování hodnocených zážitků

3) Tradice provozovatele

4) Bezdlužnost

5) Zaručení bezpečnosti poskytovaných zážitků

 

B. Kritéria pro zážitky
1) Regionální příslušnost: Jeseníky

2) Šetrnost k životnímu prostředí

3) Kvalita zážitků

 

C. Jedinečnost poskytované služby
Poskytovaná služba musí být jedinečná ve svém vztahu k Jeseníkům a v péči věnované vytváření prostředí pro návštěvníky.

1) Intenzita zážitku

2) Zpětná vazba

3) Poskytování informací o regionu a značce „JESENÍKY originální produkt®“

 

 

Certifikační komise má právo zamítnout udělení značky výrobku či službě, které jsou v rozporu s cílem značky a odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno značky, koordinátora – MAS Horní Pomoraví o.p.s. nebo ARZ.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.