Certifikační kritéria

VÝROBKY, ZEMĚDĚLSKÉ A PŘÍRODNÍ PRODUKTY

 1. Kritéria pro výrobce:

1.1)  Místní subjekt

 1. Živnostník, firma, organizace s provozovnou na území značky KRKONOŠE originální produkt® – viz mapa, která je součástí Zásad pro udělení a užívání značky KRKONOŠE originální produkt®.

Způsob ověření: předložení kopie živnostenského listu, výpisu z rejstříku firem, registrace organizace. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu.

 1. Zemědělec hospodařící na území značky KRKONOŠE originální produkt®.

Způsob ověření: předložení prosté kopie výpisu z veřejného registru půdy – LPIS nebo výpis z ústřední evidence Svazu chovatelů ČR.

 1. Včelař, jehož včelstva jsou umístěna na území značky KRKONOŠE originální produkt®.

Způsob ověření: předložení potvrzení o umístění včelstev a dokladu o členství v ČSV nebo PSNV.

 1. Fyzická osoba nepodnikající, s trvalým bydlištěm na území značky „KRKONOŠE originální produkt®“ za předpokladu, že součet příjmů (bez odečtení výdajů) z jejích příležitostných činností nezakládá daňové a odvodové povinnosti v souladu s platnou legislativou ČR (viz přiložené čestné prohlášení).

Způsob ověření: předložení osobního dokladu (pouze k ověření, kopie se nearchivuje).

 

2)  Kvalifikace pro příslušnou výrobu a produkci

Výrobci musí mít platný živnostenský list pro danou výrobu nebo předloží čestné prohlášení, že činnost, kterou provozují, vyhovuje podmínkám pro příležitostnou činnost podle platné legislativy ČR. Zemědělci musí mít živnostenský list nebo být vedeni v evidenci místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Způsob ověření: předložení kopie výše uvedených dokumentů, čestné prohlášení u osob provozujících příležitostnou činnost.   

 

3)  Bezdlužnost

Žadatel o značku deklaruje, že na jeho firmu není vyhlášen konkurz, nemá nedoplatky na daních ani sociálním a zdravotním pojištění a není proti němu vedeno správní řízení týkající se výroby nebo produkce, která je předmětem certifikace.

 

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.   

 

4)  Zaručení standardní kvality výroby

Žadatel o značku zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro daný provoz (hygienické a technické normy, bezpečnost práce apod.).

 

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele, v případě výroby potravin navíc předložení dokumentů dokládajících splnění povinností souvisejících s činnostmi, jejichž produkty jsou předmětem certifikace (ohlášení potravinářské provozovny na SZPI, registrace na SVS atp.).

 

4)  Proces výroby nepoškozuje přírodu

Žadatel při své podnikatelské činnosti nepoškozuje životní prostředí ani jeho složky nad míru stanovenou platnými právními předpisy[1] a podle svých technických a finančních možností dodržuje (nebo bude v budoucnu dodržovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí:

 • šetrné nakládání s vodou – úsporné chování, zařízení na úsporu vody, oddělené užívání užitkové a pitné vody (kde je to technicky možné), použití šetrných (biologicky odbouratelných) čisticích prostředků, náležité zneškodňování odpadních vod
 • šetrné nakládání s energií – úsporné chování, využití energeticky efektivních spotřebičů (třídy A nebo B), úsporných žárovek, efektivní vytápění (regulace topení, nižší teplota v neobývaných prostorách), zateplení budov, snaha využívat obnovitelné nebo alternativní zdroje energie (kde je to technicky možné)
 • odpady – minimalizace odpadů a obalů, důsledné třídění odpadů (zejména papír, plasty, sklo a nebezpečný odpad, případně kompost)
 • materiál, suroviny – preference znovuvyužitelných, recyklovatelných a recyklovaných materiálů (i pro obaly), užívání místních surovin, minimalizace nakládání s nebezpečnými látkami (toxické, hořlavé, rakovinotvorné apod.) a jejich řádné zneškodňování
 • zemědělci – minimalizace chemických přípravků (hnojiv, pesticidů apod.), etické zacházení se zvířaty

Proti žadateli není vedeno řízení ze strany České inspekce životního prostředí. 

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti, v pochybnostech možné vyjádření Správy CHKO Krkonoše. 

 1. Kritéria pro výrobek: 
 • Spotřební zboží, umělecká díla, zemědělské a přírodní produkty vyrobené v Krkonoších

Pro posouzení charakteru výrobku Certifikační komisí předloží žadatel vzorek výrobku, kde to není možné nebo vhodné, předloží fotografii, popis apod.

V případě, že určité fáze výroby výrobku probíhají mimo území Krkonoš, posoudí Certifikační komise individuálně podle popisu způsobu výroby, zda lze výrobek považovat za vyrobený v Krkonoších. Tj. zda lze fázi výroby, která probíhá na území Krkonoš, považovat za hlavní vzhledem k charakteru výrobku.

 

Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku výrobku, případně podle popisu výroby. 

 • Zaručení standardní kvality

Žadatel o značku zaručuje, že výrobek splňuje všechny předpisy a normy, které jsou pro něj stanoveny.

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele, posouzení kvality Certifikační komisí.

 • Šetrnost k přírodě

Výrobek ani jeho obal nepoškozují životní prostředí, jeho složky ani zdraví lidí nad míru stanovenou platnými právními předpisy[2], a to v žádné fázi svého životního cyklu (výroba, používání, likvidace), a podle technických a ekonomických možností splňují (nebo budou v budoucnu splňovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí:

 • materiál – přednostně z recyklovaných, recyklovatelných nebo znovupoužitelných materiálů, biologicky odbouratelných, přednostně z místních surovin, minimalizace nebezpečných látek
 • obal – co nejúspornější, pokud možno vratný nebo recyklovatelný
 • charakter výrobku – výrobek není svým charakterem nešetrný vůči životnímu prostředí nebo lidskému zdraví, výrobek není určen na jedno použití (ve smyslu alternativy k obdobným výrobkům s dlouhodobým využitím)

 

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti, v pochybnostech možné vyjádření Správy CHKO Krkonoše.

 

 • Jedinečnost spojená s regionem:

Výrobek musí být jedinečný ve svém vztahu ke Krkonoším. Toto kritérium lze splnit dosažením nejméně 10 bodů v celkovém součtu bodů získaných v následujících pěti sub-kritériích:

 1. Tradiční krkonošský výrobek

Výrobek nebo výrobní technologie nebo firma existuje v Krkonoších:

   5 let nebo méně

è   body:

0

   6 - 10 let

è   body:

1

   11 - 20 let

è   body:

2

   21 - 50 let

è   body:

3

   51 - 100 let

è   body:

4

   déle než 100 let

è   body:

5

 

Tradice se může týkat buďto daného konkrétního typu výrobku, nebo výrobní technologie (i když samotný výrobek již může být nový) nebo firmy (působí v Krkonoších po uvedenou dobu, ačkoli výrobky nebo technologie může mít nové).

Způsob ověření: předložení písemného dokumentu nebo historického pramene, který existenci výrobku, firmy nebo technologie dokazuje.

 

 1. Produkt z místních surovin

Výrobek je vyroben alespoň částečně z místních surovin, tedy surovin pocházejících z území značky KRKONOŠE originální produkt®, ze vzdálenosti menší než 50 km od místa zpracování. Suroviny uvedené jako místní nesmí být nikdy nahrazovány, míseny nebo kombinovány s jinými surovinami.

Výrobek obsahuje:

   méně než 10 % místních surovin

è   body:

0

   10-34 % místních surovin

è   body:

1

   35-59 % místních surovin

è   body:

2

   60-74 % místních surovin

è   body:

3

   75-99 % místních surovin

è   body:

4

   pouze místní suroviny (téměř nebo úplných 100 %)

è   body:

5

 

Procentní zastoupení se může týkat hmotnosti výrobku, objemu, počtu jednotlivých součástí apod., záleží na charakteru výrobku; do hodnocení není zahrnut obal výrobku. Do výpočtu se nezahrnují nezbytné vedlejší přísady, které v daném regionu nelze získat (např. sůl).

Určité potraviny a produkty musí v této části získat 5 bodů, tedy splnit 100% zastoupení místních surovin. Jedná se o: med, vejce, ovoce/zeleninu, minerální vodu, byliny aj. čisté přírodní produkty. Mléko a maso musí obsahovat minimálně 50 % místních surovin.

Způsob ověření: předložení popisu výrobku a seznamu použitých surovin s udáním místa původu; Certifikační komise posoudí procentní zastoupení.

 

 1. Ruční, řemeslná nebo duševní práce

Výrobek je vyráběn alespoň z části ručně, řemeslnou nebo duševní prací. Takovou prací se zde rozumí to, že řemeslník/autor vnáší do každého výrobku/díla vlastní osobitost – každý kus je originál. Při takové výrobě může např. řemeslník používat nejrůznější nástroje a přístroje (např. i s elektrickým pohonem), pokud výsledný produkt závisí na jeho osobní zručnosti.

Mezi výrobními postupy je následující podíl ruční / řemeslné / duševní práce:

   méně než 10 % (plně automatizovaný provoz)

è   body:

0

   10-34 %

è   body:

1

   35-59 %

è   body:

2

   60-74 %

è   body:

3

   75-99 %

è   body:

4

   téměř nebo úplných 100 %

è   body:

5

 

Uvedená procenta vyjadřují podíl doby, po kterou se výrobce/autor osobně a přímo podílí na procesu výroby daného výrobku. Do celkového trvání výroby se nezapočítává doba, kdy je výrobek v klidu a pracuje „sám“ (např. doba chladnutí, uležení, tuhnutí apod.). U produktů duševní práce se započítává doba práce autora, nikoli jen výroba nosiče díla (např. knihy nebo CD).

 

Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle popisu výrobního postupu.

 

 1. Díla s hlavním motivem Krkonoš / produkty specifické pro region

U uměleckých děl (dekorační, upomínkové a propagační předměty, fotografie, knihy, tiskoviny, apod.) může k jedinečnosti přispět jejich hlavní motiv nebo obsah, jestliže souvisí s Krkonošemi:

Motiv vůbec nesouvisí s regionem (letadlo, slon...)

è   body:

0

Motiv souvisí s regionem, ale není specifický – zcela obecně příroda, venkovský život (kočka, pampeliška, chalupa)

è   body:

1

Přírodní či venkovský motiv, který souvisí s něčím charakteristickým pro region (medvěd, ovce, lidové motivy apod.)

è   body:

3

Motiv přímo z regionu – konkrétní krajina hora, řeka, město, památka, osobnost, legenda apod.

è   body:

4

Motiv přímo z regionu včetně popisu/vysvětlení/nadpisu

è   body:

5

 

Užitný výrobek či produkt může získat body za svoji specifičnost pro Krkonoše:

Výrobek vůbec nesouvisí s regionem (letadlo, mobil, desinfekce...)

è   body:

0

Zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s životem na venkově (chleba, mrkev, pivo, hrneček...)

è   body:

1

Zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s něčím charakteristickým pro region (např. ovčí sýr)

è   body:

3

Výrobek je pro region zcela typický a jinde se nevyrábí (jako např. foukané perličkové ozdoby, rohačky, sněžnice, kyselo apod.)

è   body:

5

 

Jsou-li užitné výrobky díky zpracování spíše uměleckými díly (motiv a umělecké zpracování převažují významem nad užitnými vlastnostmi), lze je hodnotit podle stupnice pro díla s motivem. To platí i pro suvenýry a reklamní předměty určené hlavně na propagaci regionu (např. klíčenka s logem značky atd.).

Komise může udělit body navíc (avšak vždy lze udělit max. 5 bodů za toto subkritérium): 

- uměleckým dílům i užitným výrobkům/produktům za regionální název (např. Krkonošské sejkory) – 1 bod,

- užitným výrobkům/produktům za konkrétní motiv přímo z regionu zobrazený na samotném výrobku, na jeho obalu či etiketě – 1 bod.

 

Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku/fotografie/popisu výrobku.

 

 1. Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku

Výrobek svou kvalitou nebo jinými výjimečnými vlastnostmi dobře reprezentuje region. 

Kvalita výrobku bude posouzena certifikační komisí na základě vzorku výrobku (v odůvodněných případech na základě fotografie nebo popisu vlastností výrobku v žádosti). Komise udělí podle vlastního uvážení 0 až 5 bodů.

Certifikační komise bude posuzovat výrobek (vč. obalu) z hlediska preciznosti zpracování, funkčnosti, originality, estetických a smyslových vlastností (vůně, chuť apod.) a šetrnosti vůči životnímu prostředí (ve srovnání se standardem u daného druhu výrobku).

Způsob ověření: předložení vzorku výrobku (v odůvodněných případech jen fotografie výrobku) a písemného popisu výjimečných vlastností výrobku, případně kopie získaných certifikátů nebo ocenění (např. EŠV, Czech made, norma Český med, BIO, ISO, Flower, Nositel tradice, KlasA, Regionální potravina).

 Certifikační komise má právo zamítnout udělení značky výrobku, který je v rozporu s cílem značky a odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno značky, Koordinátora značky nebo Asociace regionálních značek.

Certifikační kritéria pro značku
„KRKONOŠE originální produkt®

ZÁŽITKY

Vymezení pojmu:

„Zážitkem“ se pro účely těchto certifikačních kritérií rozumí poskytnutí služby v cestovním ruchu (mimo stravovacích a ubytovacích služeb) nebo tradiční akce. Zážitek je vázán na konkrétní lokalitu, podporuje kulturní a společenské tradice a řemeslné dovednosti. Zážitek je uchován v mysli návštěvníka (zákazníka služby) jako pozitivní a inspirující vzpomínka.

 

 1. Kritéria pro poskytovatele zážitků:

1) Kvalifikace pro poskytování hodnocených zážitků

Žadatel musí mít oprávnění k činnosti pro daný předmět podnikání, v odůvodněných případech (např. pořádání tradičních akcí) musí být hodnocené činnosti v souladu s posláním žadatele.

Způsob ověření: dle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, v případě spolků kopie stanov, v případě obecně prospěšné společnosti zakládací listina, případně další podpůrné dokumenty (např. kolaudační rozhodnutí).

2) Bezdlužnost

Žadatel o značku deklaruje, že na něj není vyhlášen konkurz, nemá nedoplatky na daních ani sociálním a zdravotním pojištění a není proti němu vedeno správní řízení týkající se poskytování služby, která je předmětem certifikace.

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele

 1. Kritéria pro zážitky: 

1) Tradice a regionální příslušnost provozovatele

Žadatel musí prokázat, že certifikovaný zážitek provozuje doložitelným způsobem minimálně 5 let u tradičních akcí a 3 roky u služeb v cestovním ruchu, a to na území regionální značky „KRKONOŠE originální produkt®“ .

Způsob ověření: Předložení relevantních dokladů (např. pozvánky, články, popřípadě zprávy z médií)

 2) Zaručení bezpečnosti poskytovaných zážitků

Žadatel zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro provozovanou službu, má proškolený a kvalifikovaný personál, používá certifikovaný materiál a zajišťuje bezpečnost účastníka a personálu provozované služby. U tradičních akcí musí být splněny požadavky na bezpečnost účastníků dané obecně závaznými předpisy.

Způsob ověření: čestné prohlášení a předložení relevantních povolení, ohlášení, záznamů o uskutečněných školeních, výsledků kontrol a dalších podpůrných dokumentů

 3) Krajinný a architektonický ráz

Tam, kde je to relevantní, nesmí objekt sloužící k provozování zážitku zásadním způsobem narušovat krajinný ráz, resp. architektonický ráz v intravilánu obce.

Způsob ověření: posouzení komise

 4) Šetrnost k životnímu prostředí

Zážitek nesmí v přípravné ani realizační fázi negativně ovlivňovat životní prostředí, zejména:

 • Pro návštěvníky je vytvořeno takové prostředí, aby svou účastí na zážitku nezatěžovali nadměrně životní prostředí (tj. odpadkové nádoby, toalety, parkovací místa atp.)
 • Je‐li součástí zážitku pohyb návštěvníků ve volné přírodě, je žadatel povinen návštěvníky vhodným způsobem informovat o zásadách chování, které minimalizuje negativní dopady na přírodu.

Způsob ověření: kontrola komise na místě

 5) Poskytování informací o nabízeném zážitku:

 • Ucelená webová prezentace zážitku, včetně popisu, pokynů, provozní doby, ceníku, navigace na místo konání,… a dalších praktických informací pro účastníky zážitků (co je relevantní k charakteru a povaze zážitku)

Způsob ověření: kontrola komise

 6) Kvalita zážitku

Podle konkrétního typu zážitku komise hodnotí kvalitu z pohledu návštěvníka, zejména:

 • Celkový dojem (dostupnost, přehlednost, upravenost, čistota), včetně sociálního zařízení a nejbližšího okolí
 • Zázemí pro návštěvníky (občerstvení, úschovna kol apod.)
 • Chování personálu
 • Srozumitelnost výkladu nebo instruktáže
 • Vstřícnost pro zahraniční hosty: Personál je schopen komunikovat nebo jsou k dispozici informace o programu alespoň v jednom světovém jazyce (angličtina, němčina, polština)
 • Intenzita zážitku, tj. jaký prožitek účastník zažije

Způsob ověření: Kontrola komise na místě

 7) Jedinečnost poskytované služby

Poskytovaná služba nebo akce musí být jedinečná ve svém vztahu ke Krkonošům a v péči věnované vytváření prostředí pro návštěvníky. Podle konkrétního typu zážitku je nutno naplnit alespoň jedno z následujících kritérií:

 • Návštěvník získává zážitky aktivním zapojením do různých činností (možnost něco na vlastní kůži vyrobit, zkusit, osahat, prožít).
 • Zážitek má formu nové zkušenosti (např. překonání osobní výkonnostní hranice nebo psychologické bariéry) s potenciálem přenosu do jiných životních situací.
 • Zážitek podporuje rozvoj kreativity, týmové spolupráce, komunikativních dovedností, sociálního cítění a dalších vlastností potřebných v každodenním životě.

Způsob ověření: kontrola komise na místě

8) Poskytování informací o regionu a značce „KRKONOŠE originální produkt®

Návštěvníkovi jsou vhodným způsobem zprostředkovány informace:

 • o značce „KRKONOŠE originální produkt®“ a o projektu regionálního značení
 • o okolních turistických atraktivitách (místní kulturní, přírodní a technické památky či zajímavosti, …)
 • o možnostech trávení volného času (například o půjčovnách kol v okolí a turistických, cyklistických a j trasách a jiných atraktivitách)

Způsob ověření: kontrola komise na místě

 9) Zpětná vazba

Tam, kde je to relevantní, je součástí zážitku závěrečná komunikace s návštěvníkem, optimálně formou osobního rozhovoru, popř. písemnou formou, během níž má návštěvník možnost si uvědomit a vyjádřit, co prožil a čím jej konkrétní zážitek obohatil.

 10) Další kvality nabízeného zážitku:

 Při provozování zážitku je zaměstnána alespoň jednu osobu s trvalým pobytem v území značky „KRKONOŠE originální produkt®“, a to na dobu minimálně 6 měsíců a v rozsahu minimálně 0,5 úvazku

 • Zážitek je provozován celoročně
 • Funkční navigační systém k zážitku (cedule, směrovky)
 • Zázemí pro návštěvníky (občerstvení, úschovna kol apod.)
 • Ucelená webová prezentace zážitku, popřípadě i dalších aktivit žadatele, včetně přehledně uspořádaných informací o dalších možnostech trávení volného času a okolních turistických atraktivitách (může být řešeno prolinky na jiné kvalitní webové prezentace)
 • Nabídka pro široké spektrum návštěvníků (rodiny s dětmi, dětské skupiny, senioři, případně i specifické skupiny)
 • Tradice – provozovatel nebo zážitek jakkoli napomáhá zachování tradic regionu (historické místo, budova, tradiční vzhled, tradice podnikáním v regionu)
 • Spolupráce v rámci regionu – zážitek je propojen s dalšími aktivitami a akcemi
 • Provozovatel zážitku informuje o možnostech využití veřejné dopravy, stravování, ubytování a dalších službách v cestovním ruchu v okolí
 • Podpora značených produktů a služeb „KRKONOŠE originální produkt®“ – provozovatel prodává minimálně 3 druhy produktů (výrobků) a nabízí informace o ubytovacích a stravovacích zařízeních se značkou „KRKONOŠE originální produkt®
 • Sídlo firmy v regionu
 • Ocenění nabízených služeb – získání speciálního ocenění v oboru
 • Zařízení prokazatelně přispívá k ekologii a ochraně okolní přírody – např. využívání obnovitelných zdrojů energií, recyklovaných materiálů, dlouhodobá (min. 3 roky) podpora obnovy okolní přírody a krajiny
 • Zážitek má další kvality mimo výše vyjmenované

 

Značka může být udělena, pokud jsou splněna všechna povinná kritéria a minimálně 9 kritérií (u celoročně provozovaných zážitků) nebo minimálně pět kritérií (u jednorázových akcí nebo sezónních zážitků).

Certifikační komise má právo zamítnout udělení značky zážitku, který je v rozporu s cílem značky a odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno značky, regionálního koordinátora nebo Asociace regionálních značek.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Liberecký kraj sobě podporuje regionální producenty

Liberecký kraj sobě podporuje regionální producenty

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Libereckého kraje

Aktualizace webových stránek je spolufinancována z rozpočtu Libereckého kraje

KRKONOŠE originální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.