Koordinátor značky

Místní akční skupina MAS Sdružení Západní Krušnohoří je organizací, která byla založena pro rozvoj regionu a sdružuje zástupce veřejné správy, zemědělských subjektů, neziskových organizací, podnikatelského sektoru a aktivních jednotlivců.

Klíčový úkol MAS je mobilizace rozvojového potenciálu území, na němž MAS působí. MAS zahrnuje 29 obcí a 3 města na území okresů Chomutov a Most. MAS Sdružení Západní Krušnohoří sdružuje venkovskou oblast území  5 mikroregionů – svazků obcí Podkrušnohor, Koridor, St. Sebastian, Údlicko a Svazek obcí Vejprtska. Mimo tyto svazky obcí jsou do území zahrnuty ještě města Klášterec nad Ohří a Jirkov a obce Okounov, Nová Ves v Horách a Hora Svaté Kateřiny. Základním ovlivňujícím faktorem zdejšího klimatu jsou Krušné hory. Na území je množství maloplošných chráněných památek, jsou zde národní přírodní památky, národní přírodní rezervace, přírodní památky i přírodní rezervace. Na území MAS SZK se nachází významná ptačí oblast a množství Evropsky významných lokalit. Jedná se o území v minulosti významně zasažené těžkým průmyslem ale s vysokým potenciálem pro další rozvoj s dlouhodobou strategickou vizí:

  • Mikroregion cestovního ruchu s přirozeným bohatstvím, historickým dědictvím, kvalitním lidským potenciálem, jehož rozvoj respektuje tradice a staví na zásadách pro trvale udržitelný rozvoj klíčových oblastí, a to s maximální šetrností vůči životnímu prostředí.
  • Území pro trvalé bydlení vytvářející zázemí měst, umožňující návštěvníkům rekreaci zaměřenou na aktivní turistiku a volnočasové a sportovní vyžití mladých lidí z celého mikroregionu.

Naše činnost je zaměřena na dosažení této vize. Pracujeme metodou LEADER. Pro období 2007 – 2013 jsme byli vybráni k podpoře realizace SPL v rámci osy IV Programu rozvoje venkova.

Poslání a orientace naší společnosti je zdůvodněním, proč se organizace stala koordinátorem zavedení značky v regionu Krušnohoří.

KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.