Jak získat značku

Značku uděluje MAS Sdružení Západní Krušnohoří, především těmto typům výrobků a produktů:

 • Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny,ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
 • Řemeslné výrobky a umělecká díla – např. výrobky ze dřeva, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, nábytek, upomínkové předměty, pohlednice apod.
 • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.
 • Stravovací a ubytovací služby

Jestliže produkujete své výrobky nebo nabízíte stravovací a ubytovací služby na území MAS Sdružení Západní Krušnohoří a jste na kvalitu a původ Vašich výrobků či služeb hrdí, prosím přesvědčte se, zda splňujete certifikační kritéria.

V případě zájmu o bližší informace neváhejte kontaktovat MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

Regionální koordinátor pro výrobky a služby: Hana Dufková, tel.(+420) 737 177 432, e-mail: .

Zcela zdarma Vám nabízíme osobní konzultaci, na které společně probereme, zda Vaše výrobky nebo služby splňují certifikační kritéria. Vážným zájemcům rovněž nabízíme bezúplatnou pomoc s vyplněním žádosti o udělení značky vč. potřebných příloh.

Vyplněné žádosti o značku (viz formulář v Dokumentech ke stažení) prosím zašlete na adresu:

MAS Sdružení Západní Krušnohoří
SNP 144
431 44 Droužkovice

e-mail:

Termíny příjmu žádostí o značku pro výrobky či služby jsou vždy aktuálně uveřejněny na těchto stránkách – www.maskaszk.cz.

K vyplněné žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Pokud jej nemůžete nebo nechcete zaslat či osobně předat na výše uvedené adrese, prosím kontaktujte nás a můžeme se domluvit na jiném způsobu předání či doložení jiných relevantních podkladů.

Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí, která zasedá minimálně jednou ročně. Termíny zasedání certifikační komise budou předem oznámeny na těchto webových stránkách a na webové stránce MAS Sdružení Západní Krušnohoří.

Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®“ na dobu 2 let. Po uplynutí  období platnosti certifikátu můžete vždy podat žádost o obnovu značky, která se uděluje na další 2, případně 3 roky. 
Při vydání certifikátu s Vámi MAS Sdružení Západní Krušnohoří uzavře smlouvu o užívání značky.

Platby (peněžitá plnění) uživatele poskytovateli:

 1. Uživatel se zavazuje v souvislosti s touto smlouvou a s ní spojeným právem užívat značku a nakládat s ní dle sjednaných podmínek poskytnout poskytovateli tato dohodnutá peněžitá plnění:

  a) poplatek za udělení značky (registrační poplatek),
  b) poplatek za právo užívat značku (poplatek za užívání),
  c) náklady spojené s užíváním značky.

 2. Poplatek za udělení značky (Registrační poplatek):

  Poplatek placený poskytovateli uživatelem za udělení značky (registrační poplatek) představuje plnění, ke kterému je uživatel povinen v souvislosti se zpracováním žádosti o vydání certifikátu na výrobek, a je určen na pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a udělením značky.

  Výše registračního poplatku je uvedena ve znění Zásad.

  Registrační poplatek se hradí (v případě, že se hradí) jedním ze způsobů uvedených v bodech a) a b):

  a) v hotovosti: Registrační poplatek je v plné výši splatný před podpisem této smlouvy.
  b) převodem na účet: Uživatel je povinen zaplatit poplatek v plné výši do 14 dnů od podpisu této smlouvy na účet poskytovatele č. 2405259001/5500, jako variabilní symbol uvede číslo této smlouvy (certifikátu).

 3. Poplatek za právo užívat značku Poplatek za užívání):

  Poplatek za právo užívat značku (Poplatek za užívání) představuje plnění, ke kterému je uživatel povinen v souvislosti s užíváním certifikátu, a je určen na pokrytí nákladů spojených s udržováním systému značení a na částečné pokrytí nákladů na propagaci značky.

  Poplatek za užívání je hrazen (pokud je v Zásadách stanoven) vždy k datu 31. 3. na základě faktury zaslané uživateli poskytovatelem. Poplatek se hradí vždy v plné výši, bez ohledu na dobu, po kterou uživatel značku užívá. Faktura bude mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, název a sídlo, bankovní spojení, předmět fakturace, fakturovanou částku, lhůtu splatnosti faktury. Faktura bude splatná do minimálně 14 dnů od vystavení.

  Výše ročního poplatku za užívání je uvedena v platném znění Zásad. Dojde-li ke změně výše ročního poplatku v průběhu platnosti smlouvy (tj. doby platnosti certifikátu), je nová výše poplatku pro uživatele závazná až po podpisu odpovídajícího dodatku ke smlouvě.

  Poplatek za užívání platí uživatel pouze jednou bez ohledu na počet vydaných certifikátů.

  Na vznik nároku poskytovatele na poplatek za právo užívat značku nemá vliv skutečnost, že uživatel značku z důvodů na své straně neužívá.

  Nezaplacení poplatku za právo užívat značku opravňuje poskytovatele po předchozím písemném upozornění k odstoupení od smlouvy a odnětí certifikátu.

 4. Náklady spojené s pořízením značky:

  Náklady spojené s pořízením značky představují úhradu za odběr samolepek a visaček obsahujících značku, které bude uživatel užívat pro certifikované výrobky. Uživatel se zavazuje hradit poskytovateli tyto náklady podle aktuálního ceníku zveřejněného na internetových stránkách poskytovatele (poskytovatel je povinen aktuální ceník poskytnout uživateli na vyžádání rovněž v tištěné podobě). Náklady spojené s pořízením značky se uživatel zavazuje hradit poskytovateli buď hotově při převzetí samolepek nebo visaček, nebo na základě faktury zaslané poskytovatelem (ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, obvykle 14 dnů).

  Nespotřebované samolepky či visačky a úhrady za jejich odběr lze vracet nejpozději do jednoho měsíce ode dne skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Uživatel není oprávněn vrátit poskytovateli samolepky či visačky poškozené, zjevně použité či jakkoli upravené či neoriginální.

KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.