O regionu

O Moravském Kravařsku

Území Moravského Kravařska, zarámované líbeznou krajinou, skýtá bohatou historii charakteristickou bezproblémovým soužitím německého, moravského i židovského etnika. Co se týká názvu, vedly se diskuse, zda se odvozuje od vysoce užitkového skotu nebo pánů z Kravař, mocného šlechtického rodu, který v době největšího rozmachu ovládal Fulnecko, Bílovecko, Novojičínsko a Štrambersko. Němečtí badatelé se převážně přikláněli k názoru „podle skotu“, někteří čeští k názoru druhému. Nelze vyloučit, že pravdu mají obě strany a dobrému „Kravařskému“ jménu byl úsilím chovatelů dobytka vložen nový obsah. Na světové výstavě v roce 1873 ve Vídni bylo plemeno kravařského skotu odměněno pro svoji vynikající dojivost.

Průvodcem zdejším krajem je řeka Odra, která tvoří páteř této krajiny. Výjimečná zachovalost údolní nivy Odry byla důvodem k vyhlášení Poodří chráněnou krajinnou oblastí. Na území historického Moravského Kravařska se narodily významné osobnosti světového nebo evropského významu. Ve Vražném-Hynčicích se narodil Johann Gregor Mendel, zakladatel genetiky, Fulnek se stal útočištěm a místem nejšťastnějších let působení J.A. Komenského, ve Studénce se narodil František kardinál Tomášek. K nejvýznamnějším pamětihodnostem regionu patří zámek v Kuníně. Návštěvníci mají možnost navštívit zajímavosti jednotlivých měst. Bílovec nabízí městské šachy, Fulnek památník učitele národů – J. A. Komenského, Odry koupaliště s toboganem a naučnou stezku Stříbrný chodník a Studénka Vagonářské muzeum. V současné době Moravské Kravařsko sdružuje v partnerství Sdružení obcí Bílovecka, mikroregion Odersko, Region Poodří a města Fulnek a Studénka.

CHKO Poodří
www.poodri.ochranaprirody.cz
Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena roku 1991 na ploše 81,5 km2 za účelem ochrany cenných mokřadních biotopů v nivě řeky Odry. Z této skutečnosti vyplývá také její tvar – zaujímá úzký pruh území v severní části Moravské brány vymezený na jihu od obcí Vražné, Jeseníku nad Odrou a Bernartic nad Odrou severovýchodním směrem až k Ostravě.

Poodří je jednou z mála krajin v ČR, v níž je alespoň částečně zachován téměř přirozený vodní režim a kde je dosud možné sledovat fungující propojení regulacemi nespoutaného silně meandrujícího vodního toku a jeho nivy. Povrchové rozlivy – „záplavy“ zde nastávají i vícekrát do roka, především při jarním tání sněhu nebo po vydatnějších letních srážkách. Voda se zde mělce rozlévá do neosídlené krajiny, odkud po několika dnech zase mizí. Na záplavový režim jsou vázány vzácné přírodní ekosystémy aluviálních luk, lužních lesů a tůní ve slepých ramenech Odry a jejích přítoků.

Během tisíciletí se člověk v nivě řeky naučil hospodařit a naučil se i respektu k vodnímu živlu. Výsledkem soužití je harmonicky utvářená krajina v říční nivě a jejím bezprostředním okolí. Přirozené vodní toky doplnili staří hospodáři řadou náhonů a struh, které poháněly mlýny a zásobovaly vodou rozsáhlé rybniční soustavy, z nichž mnohé zdobí krajinu Poodří dodnes. Stín pocestným dosud poskytují aleje ovocných stromů podél cest a vodní toky zde mnohdy provázejí stromořadí hlavatých vrb či mohutných dubů, jasanů a lip.

Území je významné z botanického, zoologického i krajinářského hlediska; prozatím zde bylo zjištěno 100 druhů měkkýšů, 150 druhů pavouků, 35 druhů vážek. Unikátní je velmi bohatá populace žábronožky sněžní, fauna obojživelníků a výskyt vzácných druhů flóry mokřadů a stojatých vod. CHKO Poodří je jako mokřad mezinárodního významu chráněna Ramsarskou úmluvou a patří mezi důležité ptačí tahové cesty střední Evropou. Z důvodu ochrany evropsky významných druhů ptáků – ledňáčka říčního, motáka pochopa, bukače velkého a kopřivky obecné bylo Poodří zařazeno mezi evropské ptačí oblasti. Pro mimořádné hodnoty svých přírodních stanovišť se Poodří řadí mezi významné lokality evropské soustavy Natura 2000.

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

Spolufinancováno z finančních mechanismů EHP/Norska

MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.