O regionu

img

Moravský kras - jeskyně a NATURA 2000

Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě, již od roku 1956 je chráněnou krajinnou oblastí. Před 350 miliony let v době prvohor se na dně dávných moří začaly ukládat schránky živočichů a postupně se přeměňovaly v horninu. Mnohem později, když moře ustoupilo, začala tuto horninu rozpouštět povrchová voda. Nejprve vytvořila hluboká kaňonovitá údolí, vnikala také do puklin v podloží. Tak vznikl složitý podzemní říční systém a více než tisíc jeskyní výjimečné krásy, jak je známe dnes. Jedním z nejznámějších míst je Macocha.
 
Jeskyně, krápníky, ponorné řeky, propasti, závrty a ještě mnohé další úkazy tvoří soubor přírodních jevů, kterým říkáme kras. Je to jméno slovinského původu, které u nás zdomácnělo. Krasové krajiny mají řadu specifik. Voda se vsakuje do jemných trhlin vápenců a pozvolna je rozpouštěním rozšiřuje, místo údolí vznikají na povrchu četné prohlubně – závrty, které odvádějí vodu do podzemí. Voda obíhá až v podzemí, v dutinách a v jeskyních, které tu nahrazují povrchová údolí. V temnotách na jejich dnech jsou koryta podzemních řek, pánve a tůně podzemních jezer. Z celých ploch stropů podzemních dutin kanou do jeskyň věčné spršky kapek. Povrchové odvodňování se v krasové krajině přeměnilo v neviditelný podzemní krasový oběh vody. Potoky a řeky, které přitékají z normálních oblastí do krasu, se v něm propadají do podzemí a pokračují v jeskyních jako ponorné toky, a někde dál a níže, na okraji krasu, vyvěrají opět na denní světlo.

Moravský kras je i krajina s pestrou faunou a flórou. Je to krajina od pravěku osídlená člověkem, který ji postupně přetvářel. Jen vzácně – v nepřístupných krasových roklinách a žlebech – nám zůstala zachována ve své původní podobě. Zdejší stanoviště rostlin a živočichů  jsou spolu s jeskynními systémy chráněny i jako součást evropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Chráněny jsou suťové lesy, bučiny, dubohabřiny, teplomilné doubravy, suťové lesy, stepní trávníky, louky, skály a sutě a fragmenty lužních lesů.

Unikátní přírodní hodnoty vyžadují citlivé a šetrné využívání a hospodaření. Nejvhodnější způsob hospodaření v krasových oblastech musí být výsledkem rozumného kompromisu mezi zájmy hospodářů a ochranou přírody se zohledněním zkušeností místních obyvatel. Aktivní účast zemědělců, ochránců přírody, místních obyvatel, představitelů nevládních organizací a místní samosprávy je nevyhnutná. Hledání zmíněného kompromisu vyžaduje vzájemné porozumění, naslouchání a ochotu respektovat názor druhé strany, což trvá obyčejně delší dobu. Zachování přírodních hodnot Moravského krasu proto již dlouho není jenom záležitostí „ochranářů“ nebo „jeskyňářů“, ale všech obyvatel. Bez jejich pomoci a podpory se „Kras“ jednoduše nedá chránit.

MORAVSKÝ KRAS regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.