Certifikační kritéria

Zásady pro udělování a užívání značky

„OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®

 

 1. Značka „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®

1.1  Cíl značky

Značka „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®“ (dále jen „značka“) byla vytvořena v rámci systému regionálních značek, který rozvíjí Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ). Uděluje se výrobkům spotřebního charakteru, přírodním, zemědělským produktům, uměleckým dílům a ubytovacím a stravovacím službám, které splňují certifikační kritéria.

Jejím cílem je zviditelnit Opavsko jako region (pro účely regionálního značení vymezený hranicemi MAS Opavsko, viz přiložená mapa) a využít jeho socioekonomických výhod. Značka má podpořit místní producenty (zemědělce, živnostníky, malé a střední firmy), kteří v tomto přírodně a kulturně hodnotném území hospodaří šetrně, tradičně a v souladu se zájmy ochrany přírody.

Dalším cílem značky je přispět k udržitelnému cestovnímu ruchu – zkvalitněním rekreačního zážitku turistů tím, že značka garantuje původ výrobku v regionu, šetrnost k životnímu prostředí, kvalitu a přímou návaznost na dané území; v případě ubytovacích a stravovacích služeb kvalitu a jedinečnost poskytované služby. Nákup místních výrobků a využívání místních surovin také snižuje zátěž životního prostředí vzhledem ke kratším přepravním vzdálenostem.

 

1.2  Vzhled značky

Podoba značky je určena grafickým manuálem schváleným koordinátorem značky MAS Opavsko a  ARZ.

Logo je tvořeno grafickou částí, kde značka s motivem znaku slezské orlice s roztaženými křídly jednoznačně odkazuje na slezský region. Nepravidelná kontura symbolu odkazuje na ruční práci, historickou patinu a tradice místních lidí. Grafická část je doplněna textem „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®“.

 

 1. Kompetence / uspořádání

2.1  MAS Opavsko – regionální koordinátor značky

Místní akční skupina Opavsko (dále Koordinátor) zajišťuje a koordinuje celý systém značení v regionu Opavské Slezsko. Má právo poskytovat značku. Zodpovídá za udílení a odejímání práv k užívání značky producentům, zajišťuje komunikaci a poskytování informací uživatelům značky a novým zájemcům. Zveřejňuje aktuální znění pravidel a kritérií pro udělování značky a také seznam udělených a odejmutých certifikátů. Zajišťuje kontrolu plnění zásad pro udělování a užívání značky a certifikačních kritérií. Stará se spolu s ARZ o propagaci značky, a tedy výrobků, výrobců, prodejních míst, služeb a jejich poskytovatelů. Spolu s ARZ vyhledává finanční zdroje pro fungování systému značení. Koordinuje společné aktivity uživatelů značky.

 

2.2  Certifikační komise

O udělení práv k užívání značky (certifikátu) pro určitý výrobek rozhoduje certifikační komise (dále jen „Komise“), která je ustanovena jednak pro výrobky, jednak pro služby. Komise má 9-15 členů, které jmenuje a odvolává Koordinátor po dohodě s ARZ, a to zástupců Koordinátora, ARZ, výrobců nebo poskytovatelů služeb a zástupců dalších organizací a institucí z regionu (např. ochrana přírody, muzea, vzdělávací instituce, samospráva obcí). Koordinátor může přizvat další hosty (s poradním hlasem).

Komise zasedá nejméně jednou ročně, při jednáních se řídí vlastním jednacím řádem.

 

2.3  Asociace regionálních značek, o.s.

Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ) zajišťuje koordinaci systémů značení místních výrobků a služeb na národní úrovni. Pomáhá Koordinátorovi ve vyhledávání finančních zdrojů pro systém značení, v marketingu, propagaci a prezentaci značky. Spravuje společné webové stránky systému – Portál o regionálním značení výrobků a služeb. Zajišťuje výměnu zkušeností mezi regiony, které jsou členy systému, a také propagaci a prezentaci systému i jednotlivých značek na národní a mezinárodní úrovni.

 

Koordinátor, Komise i ARZ společně rozvíjejí certifikační kritéria a zásady pro udělování a užívání značky „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®“ (dále i „Zásady“).

 

 1. Postup při udílení certifikátu a užívání značky

3.1  Proces udílení certifikátu

Držitelem certifikátu může být právnická i fyzická osoba. Certifikát bude udělen, jestliže výrobek i jeho výrobce splní certifikační kritéria pro značku „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®“. Komise však může zamítnout udělení značky výrobku nebo službě, které jsou v rozporu s cílem značky, odporují morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohly jinak poškodit dobré jméno značky, Koordinátora nebo ARZ.

Zájemce o značku (výrobce / poskytovatel služeb) obdrží od Koordinátora formulář žádosti o značku (aktuální verze formulářů jsou k dispozici rovněž na internetu na adrese www.regionalni-znacky.cz), který vyplní a odevzdá Koordinátorovi.

Koordinátor zkontroluje formální správnost a úplnost vyplněné žádosti a případně požádá výrobce o její doplnění nejpozději do 15 dnů po jejím obdržení.

Výrobce / poskytovatel služeb nebo jeho zástupce má právo se zúčastnit jednání Komise, nemůže ale být přítomen vlastnímu rozhodování Komise. Komise posoudí naplnění certifikačních kritérií a rozhodne o udělení nebo neudělení certifikátu. Svá rozhodnutí sdělí Koordinátorovi. V případě kladného rozhodnutí udělí Koordinátor výrobci certifikát pro daný výrobek a uzavře s ním smlouvu o užívání značky. V případě záporného rozhodnutí uvědomí Koordinátor výrobce do 14 dnů a sdělí mu důvody zamítnutí žádosti.

Na udělení značky není právní nárok.

Všechny údaje uvedené v žádosti budou považovány za důvěrné a budou použity pouze pro účely certifikace; Koordinátor i Komise budou postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

3.2  Postup při udílení certifikátu pro výrobky

Žadatel předkládá žádost o značku společně se vzorkem výrobku, případně dodá vzorek výrobku k datu zasedání Komise. U potravin a nápojů jsou vzorky předmětem degustace. Po zasedání Komise mohou být vzorky vráceny výrobci. V případě, že není technicky možné vzorek předložit, nebo nastanou pochybnosti o kvalitě předloženého výrobku, bude výrobek posouzen pověřeným členem Komise přímo u výrobce nebo na jiném místě, označeném výrobcem.

Výrobce musí na požádání umožnit přístup člena Komise do své provozovny. Pokud to vyžaduje charakter provozu, může výrobce stanovit specifické podmínky (např. zdravotní průkaz).

Žádost se podává pro konkrétní výrobek nebo jednotně definovanou skupinu výrobků, kde všechny výrobky shodně plní kritéria uvedená v žádosti (tj. každé kritérium musí plnit i ten „nejslabší“ výrobek ve skupině).

Pokud je výrobce již držitelem platného certifikátu pro jiný svůj výrobek, nemusí v žádosti o certifikát pro další výrobek dokládat splnění kritérií pro výrobce.

Pokud výrobce žádá o opětovné udělení certifikátu (při vypršení platnosti certifikátu) a nedošlo k žádné změně v plnění certifikačních kritérií, lze využít zjednodušený formulář žádosti.

Koordinátor předá výtahy ze všech žádostí obsahující popisy výrobků a naplnění certifikačních kritérií podle žadatele Komisi alespoň 7 dní před jejím zasedáním.

 

3.3  Proces udílení certifikátu pro ubytovací a stravovací služby

Některá certifikační kritéria platí pouze pro ubytovací nebo pouze pro stravovací služby. Pokud zařízení nabízí zároveň ubytovací i stravovací služby (nejen pro ubytované hosty – tj. veřejná restaurace), musí celé zařízení splňovat kritéria pro oba typy služeb. Poskytovatel si však může vybrat, zda bude žádat o jeden společný certifikát (s jedním poplatkem a propagací zařízení najednou jako celku), nebo zda bude žádat o značku zvlášť pro ubytovací služby a zvlášť pro restauraci (tj. dva certifikáty, dva poplatky, propagace obou služeb zvlášť).

V období 3 měsíců od podání žádosti o udělení značky mohou provozovnu navštívit pověření členové Komise, kteří provedou kontrolu na místě. Žadatel musí na požádání Komisi poskytnout součinnost a umožnit přístup (nahlédnutí) do provozních prostor zařízení (např. kuchyně), není-li to v rozporu s platnými předpisy. Pokud to vyžaduje charakter provozu, může provozovatel stanovit specifické podmínky (např. zdravotní průkaz).

V období mezi podáním žádosti a udělením značky může proběhnout také „tajná“ návštěva Komise v provozovně („inkognito“), která má ověřit vstřícnost vůči zákazníkům a běžný chod zařízení.

Z obou druhů návštěv Komise v provozovně bude vytvořena písemná zpráva. Zjistí-li členové Komise, že některá kritéria nejsou uspokojivě splněna, doporučí žadateli nápravu. Ta by měla být zjednána do nejbližšího zasedání Komise, není-li to z objektivních důvodů možné, má Komise možnost udělit značku podmínečně (s tím, že certifikát nabude platnosti až po zjednání nápravy). Členové Komise domluví se žadatelem předem způsob kontroly zjednání nápravy.

Zpráva z návštěvy provozovny bude projednána na nejbližším zasedání Komise, která rozhodne o udělení nebo neudělení certifikátu.

 

 

3.4  Užívání značky a povinnosti držitelů značky

Právo na užívání značky (certifikát) je nepřenosné a neprodejné. Certifikát platí po dobu 2 let od data vystavení. Nejpozději 1 měsíc před uplynutím této lhůty je nutné podat žádost o certifikát znovu; v případě včasného podání žádosti se tím platnost certifikátu prodlužuje do nejbližšího zasedání Komise.

Po dobu platnosti certifikátu garantuje výrobce nepřetržité plnění kritérií, která uvedl v žádosti, a je povinen hlásit Koordinátorovi jakékoli změny skutečností uvedených v žádosti, a to písemně, nejpozději do 3 týdnů od vzniku změny. V případě závažných změn Koordinátor postoupí informaci o změně Komisi, která při nejbližším zasedání rozhodne o nutnosti vystavení nového certifikátu i o tom, jestli certifikát bude vystaven.

Výrobce / provozovatel zajistí, aby certifikovaný výrobek / služba byly značeny způsobem, na kterém se s Koordinátorem dohodne při uzavírání smlouvy o užívání značky. Má-li držitel certifikátu vlastní webové stránky, kde prezentuje své certifikované výrobky nebo certifikované zařízení (službu), je povinen umístit logo značky (nebo banner o značce) na úvodní stranu, spolu s hypertextovým odkazem na www.regionalni-znacky.cz, a dále také www.opavskeslezsko.cz. Logo může být doplněno textem ve smyslu „Jsme držiteli certifikátu k užívání značky (logo)“.

Držitel certifikátu je povinen na vyzvání Koordinátora dodávat podklady pro propagaci svého výrobku / certifikovaného zařízení (služby), a to bez zbytečného odkladu. Jedná se zejména o fotografie a texty pro webovou prezentaci výrobku nebo certifikovaného zařízení (služby), tištěný katalog a další tiskoviny.

 1. a) certifikované výrobky musí být při prodeji řádně označeny, a to jedním z těchto způsobů:
 • začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu značky
 • označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, kterou si zakoupí od Koordinátora za režijní cenu
 • razítkem vytvořeným podle grafického manuálu značky, které se otiskne na obal nebo další součásti certifikovaného výrobku
 • v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení stanoveny individuálně po dohodě Koordinátora s výrobcem, např. označením prodejního pultu či regálu apod.

Koordinátor může s výrobcem individuálně dojednat zvláštní podmínky, např. pokud výrobce nemá zájem značit část své produkce určenou pro specifické odběratele. Tyto požadavky by se měly objevit již v žádosti o značku (ve specifikaci výrobku) a musí být součástí smlouvy o užívání značky.

 

Držitel certifikátu může používat značku také dalšími způsoby dle grafického manuálu, např. na hlavičkovém papíře, reklamních materiálech, vizitkách, spolu s textem ve smyslu „Jsme držiteli certifikátu k užívání značky (logo)“.

 

 1. b) certifikovaná ubytovací nebo stravovací zařízení označí budovu na viditelném místě z venku cedulí s logem značky, kterou si zakoupí od Koordinátora za režijní cenu.

Držitel certifikátu může používat značku také dalšími způsoby dle grafického manuálu, např. na hlavičkovém papíře, reklamních materiálech, vizitkách apod., spolu s textem „Jsme držiteli certifikátu k užívání značky (logo)“.

 

3.5  Kontroly

Kontrolu plnění certifikačních kritérií a zásad (např. řádné označení výrobků) provádí osoba pověřená Certifikační komisí. Uživatel značky je povinen s touto osobou spolupracovat a poskytnout jí k nahlédnutí potřebné dokumenty prokazující plnění certifikačních kritérií pro značku „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt® nebo umožnit přístup do provozovny.

Z  kontroly bude proveden zápis.

Všechny skutečnosti zjištěné při kontrole budou považovány za důvěrné a budou použity pouze pro účely certifikace výrobků; Koordinátor i Komise budou postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

 1. Poplatky za udělení a užívání značky

 

Zavedení poplatků pro držitele značky OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt

Doporučení z centrály Asociace regionálních značek, všechny regiony mají zavedené poplatky.

Poplatek se obecně v ČR skládá ze dvou částí:

 1. Registrační poplatek (500 – 2000 Kč / certifikát)
 2. Poplatek za užívání značky (500 – 5000 Kč / rok a certifikát)

 

 

Opavské Slezsko – návrh schválený certifikační komisí dne 20. dubna 2016

 

S udělením certifikátu a jeho užíváním je spojen registrační poplatek a poplatek za užívání značky OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt ©.

 

Registrační poplatek pro výrobce je stanoven ve výši 0,‑ Kč pro výrobky, ve výši 1000,‑ Kč pro služby, respektive 500,- Kč pro zážitky. Registrační poplatek je hrazen převodem na účet dle faktury vystavené v prvním čtvrtletí kalendářního roku.

Poplatek je příjmem Koordinátora a je určen na částečné pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a s udělením značky „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®“.

 

Poplatek za užívání značky slouží pro pokrytí části nákladů na propagaci a prezentaci značky. Její uživatelé hradí roční poplatek za užívání značky v následující výši:

 

- Výrobky a služby:

 1. a) osoby vykonávající příležitostnou činnost (bez IČ): Poplatek není stanoven.
 2. b) OSVČ, NNO, neplátci DPH: 500,- Kč;
 3. c) plátci DPH: 1000,- Kč.

 

- Zážitky: roční poplatek za užívání není stanoven.

 

 

Poplatek je hrazen hotově nebo převodem na účet, vždy v plné výši jednou ročně, a to nejpozději k datu 31.3. daného kalendářního roku. Pro stanovení výše poplatku je rozhodující registrace plátce DPH v měsíci lednu. Poplatek je příjmem Koordinátora. Přijaté poplatky budou Koordinátorem využity na chod a udržitelnost regionální značky „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®“.

 

 1. Prezentace značky

Pro značku bude zajištěna jednotná prezentace a marketing, a to zejména těmito způsoby:

 • prezentace v médiích na mezinárodní, národní i regionální úrovni
 • vytvoření katalogu výrobků a jeho pravidelná aktualizace
 • vytvoření informačního letáku aj. tiskovin
 • webová prezentace, případně elektronický obchod
 • prezentace výrobců, výrobků, služeb a značky na regionálních i národních akcích (jarmarky, veletrhy cestovního ruchu apod.)

 

 1. Prodejní místa

Místa prodeje certifikovaných výrobků se mohou stát oficiálními prodejními místy, která mají právo nést speciální označení (samolepku, certifikát, plakát apod.) s logem značky a textem ve smyslu „Zde prodáváme originální výrobky z regionu OPAVSKÉ SLEZSKO“. Oficiální prodejní místa jsou propagována spolu s výrobky na internetových stránkách resp. www.regionalni-znacky.cz, případně v dalších informačních a propagačních materiálech.

Prodejní místa musí splňovat tyto podmínky:

 • malé nebo střední obchody (kamenné, informační centra, muzea, prodej v hotelích nebo přímo u výrobce apod.). Supermarkety a hypermarkety pouze v případě, že mají místo prodeje certifikovaných výrobků speciálně označené. Vhodnost obchodu jako prodejního místa posoudí individuálně Koordinátor.
 • garance prodeje certifikovaných výrobků: stabilní prodej certifikovaných výrobků minimálně od tří výrobců.

Prodejním místům bude také doporučeno:

 • mít k dispozici pro zákazníky informace o výrobku, o značce a producentech certifikovaných výrobků (např. letáky, noviny, katalog výrobků)
 • odlišit certifikované výrobky přímo v prodejně – podle možností speciálně označit místo (regál, box, místo na pultu apod.) s certifikovanými výrobky

Míra propagace jednotlivých prodejních míst bude záležet na možnostech Koordinátora a také na tom, do jaké míry plní podmínky (počet certifikovaných výrobků, plnění doporučení atd.)

 

 1. Užívání značky dalšími subjekty

Značku mohou používat na základě smlouvy s Koordinátorem i další subjekty (instituce státní správy, samosprávy, nevládní organizace apod.) sídlící v regionu, které tak mohou podpořit propagaci nebo dobré jméno značky.

O možnosti a podmínkách užívání značky bude jednat Koordinátor s každým subjektem individuálně.

 

 1. Postup při porušení zásad

Při zjištění porušení zásad nebo certifikačních kritérií vyzve Koordinátor uživatele značky k nápravě v přiměřené lhůtě nebo rozhodne o odebrání certifikátu. Rozhodnutí o odebrání certifikátu potvrdí Komise při nejbližším zasedání.

Po odejmutí certifikátu zaniká právo na užívání značky, uživatel nemá nárok na vrácení zaplacených poplatků.

Při neoprávněném užití značky bude postupováno soudní cestou.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady vstupují v platnost dne 21.3.2017.

Aktualizováno 7.3.2019.

Případné změny zásad a certifikačních kritérií mohou být provedeny po dohodě Koordinátora s ARZ.

 

Přílohy:

1.1       Certifikační kritéria pro značku „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt“ – výrobky

1.2       Certifikační kritéria pro značku „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt“ – služby

1.3       Certifikační kritéria pro značku „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt“ – zážitky

 

Schválil:

Asociace regionálních značek, z.s., národní koordinátor, PhDr. Kateřina Čadilová

Místní akční skupina Opavsko z.s., regionální koordinátor, Bc. Petr Chroust

 

 

 

Značení regionálních výrobků a služeb v Opavském Slezsku a jejich propagaci zajišťuje Místní akční skupina Opavsko z.s. společně s dalšími partnery ve spolupráci s Asociací regionálních značek, z.s. Zavedení regionálního značení na území MAS Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007 - 2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Vyberte si region

mapa regionů

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Regionální koordinátor značky

Partneři

Zavedení regionálního značení na území Místní akční skupiny Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Zavedení regionálního značení na území Místní akční skupiny Opavsko bylo realizováno s podporou z Programu rozvoje venkova ČR na roky 2007-2013, osa IV. LEADER, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce, projekt „Venkov má co nabídnout“.

Propagace regionálního značení na území turistické oblasti Opavské Slezsko je realizována s finanční podporou z EU prostřednictvím ROP v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 -2015.

Propagace regionálního značení na území turistické oblasti Opavské Slezsko je realizována s finanční podporou z EU prostřednictvím ROP v rámci projektu Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 -2015.

OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.