Certifikační kritéria

Aby mohl výrobek získat značku ORLICKÉ HORY originální produkt®, musí on i jeho výrobce splňovat níže uvedená kritéria. Jejich splnění lze zčásti doložit určitými dokumenty, zčásti závisí na posouzení Certifikační komise.

Certifikační komise si vyhrazuje právo zamítnout udělení značky výrobku, který je v rozporu s cílem značky, odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno značky.

Kritéria pro výrobce

1) Místní subjekt
a)
Živnostník, firma, organizace s provozovnou ve vymezeném regionu – v hranicích oblasti Orlické hory a Podorlicko (viz mapka a seznam obcí).
Způsob ověření: předložení kopie živnostenského listu, výpisu z rejstříku firem, registrace organizace. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu.
b) Zemědělec hospodařící na vymezeném území Orlické hory a Podorlicko (viz mapka a seznam obcí)
Způsob ověření: předložení kopie výpisu z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvy nebo výpis z ústřední evidence Svazu chovatelů ČR.
c) Včelař, jehož včelstva jsou umístěna ve vymezeném území Orlických hor a Podorlicka (viz přiložená mapa a seznam obcí).
Způsob ověření: předložení potvrzení o umístění včelstev (od Českého svazu včelařů).

2) Kvalifikace pro příslušnou výrobu
Výrobci musí mít platný živnostenský list pro danou výrobu, zemědělci musí mít živnostenský list nebo být vedeni v evidenci místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, včelaři musí mít průkaz člena Českého svazu včelařů.
Způsob ověření
: předložení kopie těchto dokumentů.

3) Bezdlužnost
Žadatel o značku deklaruje, že na jeho firmu není vyhlášen konkurz, nemá nedoplatky na daních ani sociálním a zdravotním pojištění a není proti němu vedeno řízení ze strany České obchodní inspekce.
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.

4) Zaručení standardní kvality výroby
Žadatel o značku zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro daný provoz (hygienické a technické normy, bezpečnost práce apod.).
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.

5) Výroba nepoškozuje přírodu
Žadatel při své podnikatelské činnosti nepoškozuje životní prostředí ani jeho složky nad míru stanovenou platnými právními předpisy a podle svých technických a finančních možností dodržuje (nebo bude v budoucnu dodržovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí (šetrné nakládání s vodou, energií a surovinami, minimalizace a třídění odpadů, minimalizace chemických látek, etické zacházení se zvířaty apod.).
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti, v pochybnostech možné vyjádření Správy CHKO Orlické hory.

 

Kritéria pro výrobek

1) Spotřební zboží, umělecká díla nebo zemědělské a přírodní produkty vyrobené v Orlických horách a Podorlicku
Žadatel předloží vzorek výrobku k posouzení komisi, kde to není možné nebo vhodné, předloží fotografii, popis apod.
V případě, že určité fáze výroby výrobku probíhají mimo území Orlických hor a Podorlicka, posoudí komise individuálně podle popisu způsobu výroby, zda lze výrobek považovat za vyrobený v Orlických horách a Podorlicku. Tj. zda lze fázi výroby, která probíhá na území Orlických hor a Podorlicka, považovat za hlavní vzhledem k charakteru výrobku.
Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku výrobku, případně podle popisu výroby.

2) Zaručení standardní kvality
Žadatel o značku zaručuje, že výrobek splňuje všechny předpisy a normy, které jsou pro něj stanoveny.
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele, posouzení kvality Certifikační komisí.

3) Šetrnost k přírodě
Výrobek ani jeho obal nepoškozují životní prostředí, jeho složky ani zdraví lidí nad míru stanovenou platnými právními předpisy, a to v žádné fázi svého životního cyklu (výroba, používání, likvidace), a podle technických a ekonomických možností splňují (nebo budou v budoucnu splňovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí (využití ekologicky šetrných materiálů, minimalizace obalů apod.).
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti, v pochybnostech možné vyjádření Správy CHKO Orlické hory.

4) Jedinečnost spojená s regionem:
Výrobek musí být jedinečný ve svém vztahu k Orlickým horám a Podorlicku. Toto kritérium lze splnit dosažením nejméně 10 bodů v celkovém součtu bodů získaných v následujících pěti sub-kritériích:

a) Tradiční místní výrobek
Výrobek, výrobní technologie nebo firma existuje v Orlických horách a Podorlicku:
• 5 let nebo méně = 0 bodů
• 6 - 10 let = 1 bod
• 11 - 20 let = 2 body
• 21 - 50 let = 3 body
• 51 - 100 let = 4 body
• déle než 100 let = 5 bodů
Tradice se může týkat buď daného konkrétního typu výrobku, výrobní technologie (i když samotný výrobek již může být nový) nebo firmy (působí v regionu po uvedenou dobu, ačkoli výrobky nebo technologie může mít nové).
Způsob ověření: předložení písemného dokumentu nebo historického pramene, který existenci výroby nebo technologie dokazuje.

b) Produkt z místních surovin
Výrobek je vyroben alespoň částečně z místních surovin, tedy surovin pocházejících z oblasti Orlické hory a Podorlicko. Suroviny uvedené jako místní nesmí být nikdy nahrazovány, míseny nebo kombinovány s jinými surovinami. Výrobek obsahuje následující podíl místních surovin:
• méně než 10% = 0 bodů
• alespoň 20% = 1 bod
• alespoň 40% = 2 body
• alespoň 60% = 3 body
• alespoň 80% = 4 body
• (téměř) 100% = 5 bodů
Procentní zastoupení se může týkat hmotnosti výrobku, objemu, počtu jednotlivých součástí apod., záleží na charakteru výrobku; do hodnocení není zahrnut obal výrobku. Do výpočtu se nezahrnují nezbytné vedlejší přísady, které v daném regionu nelze získat (např. sůl).
Určité potraviny a produkty musí v této části získat 5 bodů, tedy splnit 100% zastoupení místních surovin. Jedná se o: med, mléko, vejce, ovoce/zeleninu, minerální vodu, byliny, lesní plody.
Způsob ověření: předložení popisu výrobku a seznamu použitých surovin s udáním místa původu; Certifikační komise posoudí procentní zastoupení.

c) Ruční / řemeslná nebo duševní práce
Výrobek je vyráběn alespoň z části ručně, řemeslnou nebo duševní prací. Takovou prací se zde rozumí to, že řemeslník/autor vnáší do každého výrobku/díla vlastní osobitost – každý kus je originál. Při takové výrobě tedy může řemeslník používat nejrůznější nástroje a přístroje (např. i s elektrickým pohonem), pokud výsledný produkt závisí na jeho řemeslné zručnosti.
Mezi výrobními postupy je následující podíl ruční/řemeslné/duševní práce:
• 0% = 0 bodů
• do 20% = 1 bod
• do 50% = 2 body
• do 70% = 3 body
• do 95% = 4 body
• (téměř) 100% = 5 bodů
Uvedená procenta vyjadřují podíl doby, po kterou se výrobce/autor osobně (fyzicky) a přímo podílí na procesu výroby daného výrobku. Do celkového trvání výroby se nezapočítává doba, kdy je výrobek v klidu a pracuje „sám“ (např. doba chladnutí, uležení, tuhnutí apod.). U produktů duševní práce se započítává doba práce autora, nikoli jen výroba nosiče díla (např. knihy nebo CD).
Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle popisu výrobního postupu.

d) Díla s hlavním motivem Orlických hor a Podorlicka / výrobky specifické pro Orlické hory a Podorlicko
U uměleckých děl (dekorační, upomínkové a propagační předměty, fotografie, knihy, tiskoviny, apod.) může k jedinečnosti přispět jejich hlavní motiv nebo obsah, jestliže souvisí s regionem Orlických hor a Podorlicka:
• motiv vůbec nesouvisí s regionem (letadlo, slon...) = 0 bodů
• motiv souvisí s regionem, ale není specifický - příroda obecně, venkovský život (kočka, pampeliška, chalupa) = 1 bod
• přírodní či venkovský motiv, který souvisí s něčím charakteristickým pro region (ovečka, lidové stavení, hory...) = 3 body
• motiv přímo z regionu (konkrétní hora, řeka, město, památka, osobnost, legenda apod., např. Masarykova chata, Rampušák atd.) = 4 body
• motiv přímo z regionu včetně popisu/vysvětlení/nadpisu = 5 bodů

Užitný výrobek či produkt může získat body za svoji specifičnost v regionu Orlických hor a Podorlicka:
• výrobek vůbec nesouvisí s regionem (letadlo, mobil, desinfekce...) = 0 bodů
• zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s životem na venkově (chleba, mrkev, pivo, hrneček...) = 1 bod
• zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s něčím charakteristickým pro region (ovčí produkty v Beskydech, hovězí maso v Kravařsku, brambory na Vysočině, sněžnice v Krkonoších, sklo na Šumavě)= 3 body
• výrobek je pro region zcela typický a jinde se nevyrábí (např. Vamberecká krajka, Štramberské ucho, Hořické trubičky) = 5 bodů

Jsou-li užitné výrobky díky zpracování spíše uměleckými díly (motiv a umělecké zpracování převažují významem nad užitnými vlastnostmi), lze je hodnotit podle stupnice pro díla s motivem. To platí i pro suvenýry a reklamní předměty určené hlavně na propagaci regionu (např. klíčenka s logem značky atd.).
Komise může udělit body navíc (avšak vždy lze udělit max. 5 bodů za toto subkritérium): 
- uměleckým dílům i užitným výrobkům/produktům za regionální název (např. Ličenský chléb) – 1 bod,
- užitným výrobkům/produktům za konkrétní motiv přímo z regionu zobrazený na samotném výrobku, na jeho obalu či etiketě – 1 bod.
Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku/fotografie/popisu výrobku.

e) Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku
Výrobek svou kvalitou nebo jinými výjimečnými vlastnostmi dobře reprezentuje region. 
Kvalita výrobku bude posouzena certifikační komisí na základě vzorku výrobku (v odůvodněných případech na základě fotografie nebo popisu vlastností výrobku v žádosti). Komise udělí podle vlastního uvážení 0 až 5 bodů.
Certifikační komise bude posuzovat výrobek (vč. obalu) z hlediska preciznosti zpracování, funkčnosti, originality, estetických a smyslových vlastností (vůně, chuť apod.) a šetrnosti vůči životnímu prostředí (ve srovnání se standardem u daného druhu výrobku).
Certifikační komise může přihlédnout k dalším oceněním za kvalitu či inovaci, popř. šetrnost vůči životnímu prostředí, české (národní) nebo evropské certifikáty kvality a/nebo šetrnosti vůči životnímu prostředí (EŠV, Czech made, norma Český med, BIO, ISO, Flower, Nositel tradice, KlasA).
Jestliže je výrobek vyráběn v chráněné dílně nebo handicapovanými spoluobčany, získává min. 3 body.
Jestliže zemědělský nebo lesní podnik hospodaří na území CHKO Orlické hory v souladu s předpisy Správy CHKO a výrobek nebo suroviny pocházejí alespoň z části z uvedeného území, získává min. 3 body.

Způsob ověření: předložení vzorku výrobku (v odůvodněných případech jen fotografie výrobku) a písemného popisu výjimečných vlastností výrobku, případně kopie certifikátů nebo ocenění

Vyberte si region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Financováno z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Financováno z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

ORLICKÉ HORY originální produkt®

Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.