Kryteria certyfikacyjne

Aby mohl výrobek získat značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt®, musí on i jeho výrobce splňovat níže uvedená kritéria. Jejich splnění lze zčásti doložit určitými dokumenty, zčásti závisí na posouzení Certifikační komise.
Certifikační komise si vyhrazuje právo zamítnout udělení značky výrobku, který je v rozporu s cílem značky, odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno značky.

Kritéria pro výrobce

1) Místní subjekt
a) Živnostník, firma, organizace s provozovnou na Prácheňsku – hranice vymezeny pro účely projektu „Zavedení regionální značky Prácheňsko“ územím spolupracujících MAS (viz přiložená mapa).
Způsob ověření: předložení kopie živnostenského listu, výpisu z rejstříku firem, registrace organizace. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu.
b) Zemědělec hospodařící na území Prácheňska
Způsob ověření: předložení kopie výpisu z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvy nebo výpis z ústřední evidence Svazu chovatelů ČR.
c) Včelař, jehož včelstva jsou umístěna na Prácheňsku a je členem ČSV, PSNV-CZ (Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ).
Způsob ověření: předložení potvrzení o umístění včelstev.
d) Chovatel nebo pěstitel registrovaný u oficiálních chovatelských (např. ČSCH, SCHOK) zahrádkářských (např. ČZS) či zájmových organizací (např. ČMJ, ČRS).
Způsob ověření: předložení potvrzení o umístění chovu či rostlinné výroby.
e) Fyzická osoba nepodnikající, s trvalým bydlištěm na Prácheňsku za předpokladu, že součet příjmů (bez odečtení výdajů) z jejích příležitostných činností nezakládá daňové a odvodové povinnosti v souladu s platnou legislativou ČR (viz přiložené čestné prohlášení).

2) Kvalifikace pro příslušnou výrobu
Výrobci musí mít platný živnostenský list pro danou výrobu nebo předloží čestné prohlášení, že činnost, kterou provozují, je příležitostná a součet příjmů (bez odečtení výdajů) z vyjmenovaných činností nepřesahuje v kalendářním roce finanční limit daný pro vznik daňových a odvodových povinností v souladu s platnou legislativou ČR. Zemědělci musí mít živnostenský list nebo být vedeni v evidenci místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, členové zájmových a profesních organizací musí mít doklad o členství.
Způsob ověření: předložení kopie uvedených dokumentů.

3) Bezdlužnost
Žadatel o značku deklaruje, že na jeho firmu není vyhlášen konkurz, nemá nedoplatky na daních ani sociálním a zdravotním pojištění a není proti němu vedeno řízení ze strany České obchodní inspekce.
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.

4) Zaručení standardní kvality výroby
Žadatel o značku zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro daný provoz (hygienické a technické normy, bezpečnost práce apod.).
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.

5) Proces výroby nepoškozuje přírodu
Žadatel při své podnikatelské činnosti nepoškozuje životní prostředí ani jeho složky nad míru stanovenou platnými právními předpisy1 a podle svých technických a finančních možností dodržuje (nebo bude v budoucnu dodržovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí:

 • šetrné nakládání s vodou – úsporné chování, zařízení na úsporu vody, oddělené užívání užitkové a pitné vody (kde je to technicky možné), použití šetrných (biologicky odbouratelných) čisticích prostředků, náležité zneškodňování odpadních vod
 • šetrné nakládání s energií – úsporné chování, využití energeticky efektivních spotřebičů (třídy A nebo B), úsporných žárovek, efektivní vytápění (regulace topení, nižší teplota v neobývaných prostorách), zateplení budov, snaha využívat obnovitelné nebo alternativní zdroje energie (kde je to technicky možné)
 • odpady – minimalizace odpadů a obalů, důsledné třídění odpadů (zejména papír, plasty, sklo a nebezpečný odpad, případně kompost)
 • materiál, suroviny – preference znovuvyužitelných, recyklovatelných a recyklovaných materiálů (i pro obaly), užívání místních surovin, minimalizace nakládání s nebezpečnými látkami (toxické, hořlavé, rakovinotvorné apod.) a jejich řádné zneškodňování
 • zemědělci – minimalizace chemických přípravků (hnojiv, pesticidů apod.), etické zacházení se zvířaty

Proti žadateli není vedeno řízení ze strany České inspekce životního prostředí.
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti

Kritéria pro výrobek

1) Spotřební zboží, zemědělské a přírodní produkty nebo umělecká díla vyrobená na Prácheňsku
Pro posouzení charakteru výrobku Certifikační komisí předloží žadatel vzorek výrobku, kde to není možné nebo vhodné, předloží fotografii, popis apod.
V případě, že určité fáze výroby výrobku probíhají mimo Prácheňsko, posoudí Certifikační komise individuálně podle popisu způsobu výroby, zda lze výrobek považovat za vyrobený na Prácheňsku. Tj. zda lze fázi výroby, která probíhá na Prácheňsku, považovat za hlavní vzhledem k charakteru výrobku.
Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku výrobku, případně podle popisu výroby.

2) Zaručení standardní kvality
Žadatel o značku zaručuje, že výrobek splňuje všechny předpisy a normy, které jsou pro něj stanoveny.
Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele, posouzení kvality Certifikační komisí.

3) Šetrnost k přírodě
Výrobek ani jeho obal nepoškozují životní prostředí, jeho složky ani zdraví lidí nad míru stanovenou platnými právními předpisy1, a to v žádné fázi svého životního cyklu (výroba, používání, likvidace), a podle technických a ekonomických možností splňují (nebo budou v budoucnu splňovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí:

 • materiál – přednostně z recyklovaných, recyklovatelných nebo znovupoužitelných materiálů, biologicky odbouratelných, přednostně z místních surovin, minimalizace nebezpečných látek
 • obal – co nejúspornější, pokud možno vratný nebo recyklovatelný
 • charakter výrobku – výrobek není svým charakterem nešetrný vůči životnímu prostředí nebo lidskému zdraví, výrobek není určen na jedno použití (ve smyslu alternativy k obdobným výrobkům s dlouhodobým využitím)

Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti

4) Jedinečnost spojená s regionem:
Výrobek musí být jedinečný ve svém vztahu k Prácheňsku. Toto kritérium lze splnit dosažením nejméně 10 bodů v celkovém součtu bodů získaných v následujících pěti sub-kritériích:

a) Tradiční Prácheňský výrobek
Výrobek nebo výrobní technologie nebo firma existuje na Prácheňsku:

 • 5 let nebo méně = 0 bodů
 • 6 - 10 let = 1 bod
 • 11 - 20 let = 2 body
 • 21 - 50 let = 3 body
 • 51 - 100 let = 4body
 • déle než 100 let = 5 bodů

Tradice se může týkat buďto daného konkrétního typu výrobku, nebo výrobní technologie (i když samotný výrobek již může být nový), nebo firmy (působí na Prácheňsku po uvedenou dobu, ačkoli výrobky nebo technologie může mít nové).
Způsob ověření: předložení písemného dokumentu nebo historického pramene, který existenci výroby, technologie nebo firmy dokazuje.

b) Produkt z místních surovin
Výrobek je vyroben alespoň částečně z místních surovin, tedy surovin pocházejících z území regionu (viz přiložená mapa). Suroviny uvedené jako místní nesmí být nikdy nahrazovány, míseny nebo kombinovány s jinými surovinami.
Výrobek obsahuje:

 • méně než 10 % místních surovin = 0 bodů
 • 10-34 % místních surovin = 1 bod
 • 35-59 % místních surovin = 2 body
 • 60-74 % místních surovin = 3 body
 • 75-99 % místních surovin = 4 body
 • pouze místní suroviny (téměř nebo úplných 100 %) = 5 bodů

Procentní zastoupení se může týkat hmotnosti výrobku, objemu, počtu jednotlivých součástí apod., záleží na charakteru výrobku; do hodnocení není zahrnut obal výrobku. Do výpočtu se nezahrnují nezbytné vedlejší přísady, které v daném regionu nelze získat (např. sůl).
Určité potraviny a produkty musí v této části získat 5 bodů, tedy splnit 100% zastoupení místních surovin. Jedná se o: med, mléko, vejce, maso, ovoce/zeleninu, minerální vodu, byliny aj. čisté přírodní produkty.
Způsob ověření: předložení popisu výrobku a seznamu použitých surovin s udáním místa původu; Certifikační komise posoudí procentní zastoupení.

c) Ruční, řemeslná nebo duševní práce
Výrobek je vyráběn alespoň z části ručně, řemeslnou nebo duševní prací. Takovou prací se zde rozumí to, že řemeslník/autor vnáší do každého výrobku/díla vlastní osobitost – každý kus je originál. Při takové výrobě může např. řemeslník používat nejrůznější nástroje a přístroje (např. i s elektrickým pohonem), pokud výsledný produkt závisí na jeho řemeslné zručnosti.
Mezi výrobními postupy je následující podíl ruční / řemeslné / duševní práce:

 • méně než 10 % (plně automatizovaný provoz) = 0 bodů
 • 10-34 % = 1 bod
 • 35-59 % = 2 body
 • 60-74 % = 3 body
 • 75-99 % = 4 body
 • téměř nebo úplných 100 % = 5 bodů

Uvedená procenta vyjadřují podíl doby, po kterou se výrobce/autor osobně a přímo podílí na procesu výroby daného výrobku. Do celkového trvání výroby se nezapočítává doba, kdy je výrobek v klidu a pracuje „sám“ (např. doba chladnutí, uležení, tuhnutí apod.). U produktů duševní práce se započítává doba práce autora (nikoli jen výroba nosiče díla – jako např. knihy nebo CD).
Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle popisu výrobního postupu.

d) Díla s hlavním motivem Prácheňska / výrobky specifické pro Prácheňsko
U uměleckých děl (dekorační, upomínkové a propagační předměty, fotografie, knihy, tiskoviny, apod.) může k jedinečnosti přispět jejich hlavní motiv nebo obsah, jestliže souvisí s regionem:

 • Motiv vůbec nesouvisí s regionem (letadlo, slon...) = 0 bodů
 • Motiv souvisí s regionem, ale není specifický - zcela obecně příroda, venkovský život (kočka, pampeliška, chalupa) = 1 bod
 • Přírodní či venkovský motiv, který souvisí s něčím charakteristickým pro region (jabloň, lidové stavení, řeka)  = 3 body
 • Motiv přímo z regionu – konkrétní krajina hora, řeka, město, památka, osobnost, legenda apod.  = 4 body
 • Motiv přímo z regionu včetně popisu/vysvětlení/nadpisu (anebo tak charakteristický motiv, který jednoznačně popis nepotřebuje)   = 5 bodů

Užitný výrobek či produkt může získat body za svoji specifičnost pro Prácheňsko:

 • Výrobek vůbec nesouvisí s regionem (letadlo, mobil, desinfekce...) = 0 bodů
 • Zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s životem na venkově (chleba, mrkev, pivo, hrneček...) = 1 bod
 • Zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s něčím charakteristickým pro region (např. ovčí sýr v Beskydech, ovoce v Podkrkonoší, sněžnice v Krkonoších) = 3 body
 • Výrobek je pro region zcela typický a jinde se nevyrábí (jako např. Štramberské ucho pro Beskydy, Hořické trubičky pro Podkrkonoší) = 5 bodů

Jsou-li užitné výrobky díky zpracování spíše uměleckými díly (motiv a umělecké zpracování převažují významem nad užitnými vlastnostmi), lze je hodnotit podle stupnice pro díla s motivem. To platí i pro suvenýry a reklamní předměty určené hlavně na propagaci regionu (např. klíčenka s logem značky atd.).
Komise může udělit body navíc (avšak vždy lze udělit max. 5 bodů za toto subkritérium):
- uměleckým dílům i užitným výrobkům/produktům za regionální název (např. Sedlická krajka – 1 bod),
- užitným výrobkům/produktům za konkrétní motiv přímo z regionu zobrazený na samotném výrobku, na jeho obalu či etiketě – 1 bod. 
Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku/fotografie/popisu výrobku.

e) Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku
Výrobek svou kvalitou nebo jinými výjimečnými vlastnostmi dobře reprezentuje region.
Kvalita výrobku bude posouzena certifikační komisí na základě vzorku výrobku (v odůvodněných případech na základě fotografie nebo popisu vlastností výrobku v žádosti). Komise udělí podle vlastního uvážení 0 až 5 bodů.
Certifikační komise bude posuzovat výrobek (vč. obalu) z hlediska preciznosti zpracování, funkčnosti, originality, estetických a smyslových vlastností (vůně, chuť apod.) a šetrnosti vůči životnímu prostředí (ve srovnání se standardem u daného druhu výrobku).
Jestliže výrobek získal ocenění pro svoji kvalitu či inovaci, popř. šetrnost vůči životnímu prostředí, získává automaticky min. 3 body. Jestliže se jedná o české (národní) nebo evropské certifikáty kvality a/nebo šetrnosti vůči životnímu prostředí (EŠV, Czech made, norma Český med, BIO, ISO, Flower, Nositel tradice, KlasA), získává výrobek automaticky 5 bodů (plný počet).
Jestliže je výrobek vyráběn v chráněné dílně nebo handicapovanými spoluobčany, získává min. 3 body.
Způsob ověření: předložení vzorku výrobku (v odůvodněných případech jen fotografie výrobku) a písemného popisu výjimečných vlastností výrobku, případně kopie certifikátů nebo ocenění.

Aby mohl výrobek získat značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt®, musí on i jeho výrobce splňovat níže uvedená kritéria. Jejich splnění lze zčásti doložit určitými dokumenty, zčásti závisí na posouzení Certifikační komise.

Certifikační komise si vyhrazuje právo zamítnout udělení značky výrobku, který je v rozporu s cílem značky, odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno značky.

Související dokumenty ke stažení

pdf  Kritéria

Wybierz region

mapa regionů

Regionální koordinátor značky

Odběr novinek

Chcete od nás pravidelně dostávat novinky, pozvánky na chystané akce nebo inspirující příběhy a rozhovory? Stačí se přihlásit.

Partneři

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
Webdesign: 2123design s.r.o. Redakční systém: Kinet s.r.o.